Aktuality

VELETOČ 6. 12. PŘELOŽEN NA 28. 4. 2022

30. 11. 2021

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní Vele­toč 6. 12. 2021 nebu­de z důvo­du zdra­vot­ní indis­po­zi­ce ode­hrá­no. Náhrad­ní ter­mín je…

Více informací

PAT A MAT 5. 12. PŘELOŽEN NA 22. 5. 2022

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní Pat a Mat 5. 12. 2021 nebu­de z důvo­du zdra­vot­ní indis­po­zi­ce ode­hrá­no. Náhradní…

Více informací

ODPOČÍVEJ VE SVÉM POKOJI 29. 11. PŘELOŽENO NA 5. 2. 2022

29. 11. 2021

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní Odpo­čí­vej ve svém poko­ji 29. 11. 2021 nebu­de z důvo­du náh­lé zdra­vot­ní indispozice…

Více informací

HORSKÁ DRÁHA 28. 11. ZRUŠENA

28. 11. 2021

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní Hor­ská drá­ha 28. 11. 2021 nebu­de ze zdra­vot­ních důvo­dů ode­hrá­na. Před­sta­ve­ní nemá…

Více informací

PODMÍNKY PRO VSTUP NA KULTURNÍ AKCE OD 22. 11. 2021

22. 11. 2021

Milí divá­ci, abychom vám stá­le moh­li roz­dá­vat radost, je nezbyt­né dodr­žo­vat násle­du­jí­cí hygi­e­nic­ká opat­ře­ní: vstup…

Více informací

Noc diva­del → Fre­sh Air v Diva­dle Bol­ka Polív­ky → 20. 11.

16. 11. 2021

Někdy se sta­čí jen nadech­nout. Užij­te si 20.listopadu 2021 devá­tý roč­ník celo­svě­to­vé­ho diva­del­ní­ho svát­ku v Divadle…

Více informací

KÁŤA A ŠKUBÁNEK 23. 10. ZRUŠENO

10. 10. 2021

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní Káťa a Šku­bá­nek 23. 10. 2021 nebu­de z tech­nic­kých důvo­dů ode­hrá­no. Vstup­né vám…

Více informací

Diva­dlo MALÉ­hRY při­pra­vi­lo dru­hé Čte­ní ke kafi. Ten­to­krát se může­te těšit na Zápis­ky z cest.

27. 9. 2021

Dal­ší „kapi­to­la“ z pro­jek­tu Čte­ní ke kafi diva­dla MALÉ­hRY nese sice podti­tul Zápis­ky z cest, ale tradičním…

Více informací

Mezi­ná­rod­ní fes­ti­val seri­á­lů Serial Killer je zpátky!

22. 9. 2021

Ve dnech 21. – 26. září Brno oži­je seri­á­ly, před­náš­ka­mi i večír­ky. Stej­ně jako v minu­lých roč­ní­cích se…

Více informací

ŽENA ZA PULTEM 2 PŘELOŽENA NA 16. 11. 2021

8. 9. 2021

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní Žena za pul­tem 2: Pult osob­nos­ti 8. 9. 2021 nebu­de z důvo­du zranění…

Více informací
Starší aktuality