Aktuality

1. září zahá­jí­me novou sezonu

26. 8. 2020

aktu­a­li­za­ce 31. 8. 2020 20:45: Z důvo­du před­po­vě­di nepří­z­ni­vé­ho poča­sí zít­řej­ší hap­pe­ning na Jakub­ském náměs­tí rušíme.

Prv­ní den letoš­ní­ho škol­ní­ho roku vstou­pí­me do nové, již 28. sezo­ny. Ovšem ješ­tě dří­ve, než Bolek a Vla­di­mír Polív­ko­vi v úte­rý 1. září večer od 19 hodin na jeviš­ti roze­hra­jí před­sta­ve­ní Šašek a syn, jsou všich­ni pří­z­niv­ci diva­dla zvá­ni na zaha­jo­va­cí hap­pe­ning na Jakub­ském náměs­tí v Brně. Od 14 do 18 hodin tady mode­rá­to­ři Mirek a Jar­ka Sýko­ro­vi poho­vo­ří s tvůr­ci či akté­ry pro­jek­tů z pro­gra­mu nové sezo­ny.

Mlu­ve­né slo­vo zpes­t­ří vystou­pe­ní kapel Mid­ni­ght Cof­fee Sessi­on, Band of Hey­sek či VeHi­Ba se zpě­vač­kou Vero­ni­kou Bar­to­šo­vou, ale také žong­lo­vá­ní Jana Hlavsy z olo­mouc­ké­ho sou­bo­ru Cikus Levi­ta­re a dal­ší program. 

Pří­mo na zaha­jo­va­cím hap­pe­nin­gu bude také mož­né zakou­pit si vstu­pen­ky na před­sta­ve­ní sezo­ny 2020/21 plné atrak­tiv­ních titulů. 

Ved­le oblí­be­ných pro­gra­mo­vých hitů reper­toár v 28. sezo­ně obo­ha­tí hned něko­lik pre­mi­ér. Prv­ní se ode­hra­je 19. září – insce­na­ce Aby se děti divi­ly inspi­ro­va­ná tex­ty a obráz­ky zná­mé­ho brněn­ské­ho malí­ře, socha­ře a spi­so­va­te­le Aloi­se Mikul­ky. V říj­nu násle­du­je (v kopro­duk­ci se spo­leč­nos­tí StageArt­Cz) S lás­kou Mary, hoř­ká kome­die o tom, že živo­tu se má jít napro­ti, s Vero­ni­kou Žil­ko­vou v hlav­ní roli. Pre­mi­é­ra autor­ské hry Anny Polív­ko­vé Pro­slov (ve spo­lu­prá­ci s LaFab­ri­kou) ozdo­bí konec diva­del­ní­ho roku, stej­ně jako nové vydá­ní popu­lár­ní­ho Re:kabaretu Re:vue.

Tak jako v loň­ském roce, rov­něž po letoš­ních prázd­ni­nách doznal inte­ri­ér Diva­dla Bol­ka Polív­ky vylep­še­ní. Ten­to­krát pro­šlo úpra­vou foyer, mimo jiné mís­to koná­ní výstav a pre­zen­ta­cí spřá­te­le­ných uměl­ců. Hned od 4. září se tady zabyd­lí výsta­va kre­seb, por­trétů a gra­fi­ky Fran­tiš­ka Borovce, kte­rou pak od 2. říj­na vystří­dá výsta­va Jiří­ho Slívy.

Part­ne­rem sezo­ny 2020/2021 v Diva­dle Bol­ka Polív­ky je spo­leč­nost SPP.