Letní scéna

Aktuality

24. 11. V PAŘÍŽI BYCH TĚ NEČEKALA, TATÍNKU ZRUŠENO

23. 11. 2018

Váže­ní diváci,

před­sta­ve­ní 24. 11. V PAŘÍŽI BYCH TĚ NEČEKALA, TATÍNKU je z důvo­du one­moc­ně­ní Pet­ra Nárož­né­ho zru­še­no. Vstup­né Vám bude vrá­ce­no v mís­tě zakou­pe­ní (vstup­né za onli­ne vstu­pen­ky Vám bude navrá­ce­no auto­ma­tic­ky na účet). Vstu­pen­ky zakou­pe­né v poklad­ně diva­dla lze vrá­tit nebo vymě­nit za jiné před­sta­ve­ní nej­poz­dě­ji do 21. 12. 2018.
Při plat­bě vstu­pe­nek fak­tu­rou nebo for­mou Bene­fit Plus kon­tak­tuj­te obchod­ní oddě­le­ní (Jakub Adá­mek, [email protected]).

Omlou­vá­me se za vznik­lé kom­pli­ka­ce a děku­je­me za pochopení!