Aktuality

PODMÍNKY PRO VSTUP NA KULTURNÍ AKCE OD 22. 11. 2021

22. 11. 2021

Milí divá­ci, abychom vám stá­le moh­li roz­dá­vat radost, je nezbyt­né dodr­žo­vat násle­du­jí­cí hygi­e­nic­ká opat­ře­ní: vstup…

Více informací

Noc diva­del → Fre­sh Air v Diva­dle Bol­ka Polív­ky → 20. 11.

16. 11. 2021

Někdy se sta­čí jen nadech­nout. Užij­te si 20.listopadu 2021 devá­tý roč­ník celo­svě­to­vé­ho diva­del­ní­ho svát­ku v Divadle…

Více informací

KÁŤA A ŠKUBÁNEK 23. 10. ZRUŠENO

10. 10. 2021

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní Káťa a Šku­bá­nek 23. 10. 2021 nebu­de z tech­nic­kých důvo­dů ode­hrá­no. Vstup­né vám…

Více informací

Diva­dlo MALÉ­hRY při­pra­vi­lo dru­hé Čte­ní ke kafi. Ten­to­krát se může­te těšit na Zápis­ky z cest.

27. 9. 2021

Dal­ší „kapi­to­la“ z pro­jek­tu Čte­ní ke kafi diva­dla MALÉ­hRY nese sice podti­tul Zápis­ky z cest, ale tradičním…

Více informací

Mezi­ná­rod­ní fes­ti­val seri­á­lů Serial Killer je zpátky!

22. 9. 2021

Ve dnech 21. – 26. září Brno oži­je seri­á­ly, před­náš­ka­mi i večír­ky. Stej­ně jako v minu­lých roč­ní­cích se…

Více informací

ŽENA ZA PULTEM 2 PŘELOŽENA NA 16. 11. 2021

8. 9. 2021

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní Žena za pul­tem 2: Pult osob­nos­ti 8. 9. 2021 nebu­de z důvo­du zranění…

Více informací

ŠAŠEK A SYN 3. 9. – ZMĚNA TITULU NA REBELKY

2. 9. 2021

Milí diváci, je nám to vel­mi líto, ale ze zdravotních důvodů musí­me bohu­žel zru­šit představení…

Více informací

SHIRLEY VALENTINE 12. 9. PŘELOŽENA NA 9. 12. 2021

1. 9. 2021

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní Shi­r­ley Valen­ti­ne 12. 9. 2021 nebu­de z pro­voz­ních důvo­dů ode­hrá­no. Náhrad­ní ter­mín je 9.…

Více informací

NÁHRADNÍ TERMÍNY PŘEDSTAVENÍ

17. 8. 2021

Milí divá­ci, vel­mi si váží­me vaší příz­ně, kte­rou nám v sou­čas­né situ­a­ci zacho­vá­vá­te. Níže nalez­ne­te kompletní…

Více informací

LORDI 16. 8. PŘELOŽENO

16. 8. 2021

Milí divá­ci, omlou­vá­me se, ale vzhle­dem k nelep­ší­cí se před­po­vě­di poča­sí na dneš­ní večer nebude…

Více informací
Novější aktuality Starší aktuality