Aktuality

PŘEDSTAVENÍ BOSÉ NOHY V PARKU PŘELOŽENO

4. 12. 2023

Váže­ní divá­ci, bohu­žel je i dneš­ní před­sta­ve­ní Bosé nohy v par­ku (4. 12.) z důvo­du one­moc­ně­ní covidem…

Více informací

DNEŠNÍ CYRANO PŘELOŽENO

2. 12. 2023

Váže­ní divá­ci, dneš­ní před­sta­ve­ní Cyra­no 2. 12. 2023 v 19:00 h bude z důvo­du nepří­z­ni­vé doprav­ní situace…

Více informací

AUDIENCE & VERNISÁŽ ZRUŠENO

23. 11. 2023

Váže­ní divá­ci, před­sta­ve­ní Audi­en­ce a Ver­ni­sáž dne 26. 11. v 19:00 je zru­še­no. Vstup­né zakou­pe­né přes…

Více informací

MANŽELSTVÍ V KOSTCE 8. 11. PŘELOŽENO NA 25. 3. 2024

8. 11. 2023

Váže­ní divá­ci, dneš­ní před­sta­ve­ní Man­žel­ství v kost­ce (8. 11. 2023 v 19:00) je ze zdra­vot­ních důvo­dů v hereckém…

Více informací

SLAVÍME MEZINÁRODNÍ DEN ÚSMĚVU AKCÍ ‑200 KČ NA VSTUPENKY

4. 10. 2023

Při pří­le­ži­tos­ti Mezi­ná­rod­ní­ho dne úsmě­vu, kte­rý při­pa­dá na 5.10., jsme se roz­hod­li vykouz­lit úsměv na…

Více informací

S lás­kou Mary 18. 9. pře­lo­že­no na 7. 12.

18. 9. 2023

Váže­ní divá­ci, dneš­ní před­sta­ve­ní S lás­kou Mary (18. 9. 2023 v 19:00) je z orga­ni­zač­ních důvo­dů pře­lo­že­no na…

Více informací

Vstou­pi­li jsme do 30. sezo­ny. Na co se těšit v listopadu?

15. 9. 2023

Milé divač­ky, milí divá­ci, jak asi víte, do jubi­lej­ní 30. sezo­ny jsme vstou­pi­li v Děl­nic­kém domě…

Více informací

REBELKY 15. 9. PŘELOŽENY NA 2. 11.

Váže­ní divá­ci, dneš­ní před­sta­ve­ní Rebel­ky (15. 9. 2023 v 19:00) je z důvo­du one­moc­ně­ní v herec­kém sou­bo­ru přeloženo…

Více informací

ZRUŠENÁ A PŘELOŽENÁ PŘEDSTAVENÍ V ŘÍJNU

8. 9. 2023

Váže­ní divá­ci, z důvo­du koli­ze s pro­gra­mem Děl­nic­ké­ho domu, jsme byli nuce­ni zru­šit nebo pře­su­nout někte­rá představení…

Více informací

Pavol Seriš v šir­ším výbě­ru na Ceny Thá­lie 2023

Jsme moc rádi, že Pavol Seriš zís­kal nomi­na­ci do šir­ší­ho výbě­ru na Ceny Thá­lie 2023…

Více informací
Novější aktuality Starší aktuality