Aktuality

ŠEST TANEČNÍCH HODIN 24. 6. PŘELOŽENO NA 19. 8. 2021

24. 6. 2021

Váže­ní divá­ci,před­sta­ve­ní Šest taneč­ních hodin v šes­ti týd­nech 24. 6. nebu­de z důvo­du špat­né­ho poča­sí ode­hrá­no. Náhrad­ní termín…

Více informací

DUETY 14. 7. ZMĚNA NA KONCERT MONIKY ABSOLONOVÉ

21. 6. 2021

Váže­ní divá­ci,před­sta­ve­ní Due­ty 14. 7. nebu­de z důvo­du zra­ně­ní Moni­ky Abso­lo­no­vé (zlo­me­ná noha) ode­hrá­no. Mís­to toho…

Více informací

LETNÍ DIVADELNÍ KURZ V DIVADLE BOLKA POLÍVKY

14. 6. 2021

Téma: Detek­ti­vo­vé na scé­nu! Záha­dy a tajem­ství nás všu­de obklo­pu­jí. Pojď­te si s námi vyzkou­šet pořád­nou detektivní…

Více informací

Ženy ženám

3. 5. 2021

Na kvě­ten při­pra­vu­je­me oblí­be­ný fes­ti­val Ženy ženám se spous­tou onli­ne debat s inspi­ra­tiv­ní­mi mluv­čí­mi, spe­ci­ál­ním vydáním…

Více informací

PODCAST: PŘÍŠTÍ ZASTÁVKA: DIVADLO BOLKA POLÍVKY, HOST: EVA NOVOTNÁ

21. 4. 2021

Eva Novot­ná je jed­nou z nej­vý­raz­něj­ších brněn­ských here­ček a dabé­rek. V Diva­dle Bol­ka Polív­ky hra­je po boku…

Více informací

PODCAST: PŘÍŠTÍ ZASTÁVKA: DIVADLO BOLKA POLÍVKY, HOST: ZLATA ADAMOVSKÁ

6. 4. 2021

Zla­ta Ada­mov­ská pat­ří řadu let mezi uzná­va­né a divác­ky oblí­be­né hereč­ky a dabér­ky. V diva­dle Studio…

Více informací

DEN ZDRAVOTNÍCH KLAUNŮ, 1. 4. OD 16:00

23. 3. 2021

Aprí­lo­vá osla­va Dne klau­nů pat­ří již po něko­lik let mezi pra­vi­del­né akce Diva­dla Bol­ka Polív­ky. V dubnu…

Více informací

PODCAST: PŘÍŠTÍ ZASTÁVKA: DIVADLO BOLKA POLÍVKY, HOST: JAROMÍR BARIN TICHÝ

22. 2. 2021

Jaro­mí­ra Tiché­ho zná vět­ši­na divá­ků jako Bari­na – toho, kte­rý s kole­gou Fret­tim zdat­ně sekun­du­jí Bolku…

Více informací

ŽIVÝ STREAM S BOLKEM POLÍVKOU

5. 1. 2021

Milí divá­ci, i v novém roce se může­te těšit na pokra­čo­vá­ní živých stre­a­mů na diva­del­ním Instagramu.…

Více informací

KALENDÁŘ PROMĚNY 2021

19. 12. 2020

Je tady dal­ší roč­ník Kalen­dá­ře Pro­mě­ny s dva­nác­ti foto­gra­fie­mi, kte­ré před­sta­vu­jí čes­ké osob­nos­ti v pro­mě­nách foto­gra­fa Petra…

Více informací
Novější aktuality Starší aktuality