Aktuality

AKROBATICKÉ VÝZVY

27. 11. 2020

Milé děti i dospě­lí,

abychom se k vánoč­ním svát­kům při­blí­ži­li v dob­ré fyzic­ké for­mě, při­pra­vi­li jsme pro vás sérii akro­ba­tic­kých výzev! Kaž­dou stře­du v 18:00 zve­řej­ní­me na diva­del­ním You­Tu­be kaná­lu novou výzvu.
Pro­táh­ně­te svá těla a pojď­te si zacvi­čit s Diva­dlem Bol­ka Polív­ky! Navíc – když nám pošle­te vaše ztvár­ně­ní výzvy, může­te vyhrát vstu­pen­ky do diva­dla pro dvě oso­by na pře­sta­ve­ní dle vlast­ní­ho výbě­ru!

Sou­těž­ní foto­gra­fie posí­lej­te na e‑mail: [email protected].
E‑mail musí obsa­ho­vat: foto­gra­fii cvi­ku, jmé­no sou­tě­ží­cí­ho a ori­gi­nál­ní název dané­ho cvi­ku.
Bude­me se těšit na vaše výko­ny!
Tuž­me se!

Již zve­řej­ně­né výzvy:
1. výzva – prk­no
2. výzva – cho­bot­ni­ce
3. výzva – leta­dlo v oblacích