Letní scéna

Aktuality

BÁJEČNÁ NEDĚLE 17. 2. ZRUŠENA

17. 2. 2020

Váže­ní diváci, 

dneš­ní před­sta­ve­ní Báječ­ná nedě­le v par­ku Cre­ve Coeur je z důvo­du one­moc­ně­ní Bar­bo­ry Mun­za­ro­vé zru­še­no. 
Vstup­né Vám bude vrá­ce­no v mís­tě zakou­pe­ní (vstup­né za onli­ne vstu­pen­ky Vám bude navrá­ce­no auto­ma­tic­ky na účet). Vstu­pen­ky zakou­pe­né v poklad­ně diva­dla lze vrá­tit nebo vymě­nit za jiné před­sta­ve­ní nej­poz­dě­ji do 6. 3. 2020.
Při plat­bě vstu­pe­nek fak­tu­rou nebo objed­náv­kou Bene­fit Plus kon­tak­tuj­te obchod­ní oddě­le­ní (Jakub Adá­mek, [email protected]).

Omlou­vá­me se za kom­pli­ka­ce. DBP