Aktuality

Vysí­lá­me online

27. 3. 2020

Páteč­ní veče­ry pat­ří prin­ci­pá­lo­vi diva­dla, Bol­ku Polív­ko­vi, kte­rý vždy s humo­rem jemu vlast­ním hovo­ří s milý­mi hos­ty. Při­po­jí se k němu tře­ba Anna Polív­ko­vá, Milan Lasi­ca, Mari­a­na Chme­la­řo­vá, Ondřej Klíč, Michal Cho­va­nec a dal­ší.

Kaž­dou stře­du se pak může­te těšit na scé­nic­ké čte­ní nové por­ce feje­to­nů s názvem Čte­ní ke kafi v podá­ní Diva­dla MALÉ­hRY, kte­ré tvo­ří sym­pa­tic­ké hereč­ky Bar­bo­ra Sei­dlo­vá, Niko­la Zby­tov­ská a Danie­la Zby­tov­ská. Hudeb­ní dopro­vod zajis­tí vždy spe­ci­ál­ní host — napří­klad Chan­tal Poullain.

Vysí­lá­me vždy v 18:00 nebo 18:15 na face­boo­ku diva­dla.

Během sle­do­vá­ní nebo kdy­ko­li jin­dy může­te Diva­dlo Bol­ka Polív­ky pod­po­řit ve sbír­ce na plat­for­mě Donio.cz, kde má svůj vlast­ní pro­fil www.donio.cz/DivadloBolkaPolivky.