Letní scéna

Aktuality

Cyra­no 13. 6. zrušeno

18. 4. 2018

Váže­ní diváci, 
před­sta­ve­ní 13. 6. Cyra­no je z pro­voz­ních důvo­dů zru­še­no. Vstup­né Vám bude vrá­ce­no v mís­tě zakou­pe­ní (vstup­né za onli­ne vstu­pen­ky Vám bude navrá­ce­no auto­ma­tic­ky). Vstu­pen­ky zakou­pe­né v poklad­ně diva­dle lze vrá­tit nej­poz­dě­ji do 29. 6. 2018.
Omlou­vá­me se za vznik­lé kom­pli­ka­ce a děku­je­me za pochopení!