Letní scéna

Aktuality

DÁRKOVÉ POUKAZY

3. 12. 2020

Milí divá­ci,

i v letoš­ním roce pro Vás nabí­zí­me dár­ko­vé pou­ka­zy, kte­rý­mi může­te potě­šit své blíz­ké pod vánoč­ním stro­meč­kem.

Dár­ko­vé pou­ka­zy nabí­zí­me v hod­no­tách 300 Kč, 500 Kč, 900 Kč a 1100 Kč.
Plat­nost pou­ka­zů je jeden rok od jeho vysta­ve­ní.
Zakou­pit je může­te v poklad­ně diva­dla nebo onli­ne zde.

Ote­ví­ra­cí doba poklad­ny je kaž­dý všed­ní den od 10:00 do 17:00.
Pře­je­me Vám klid­né pro­ži­tí Vánoc a pev­né zdra­ví!
Vaše Diva­dlo Bol­ka Polívky