Aktuality

DĚKUJEME!

3. 4. 2020

Milí divá­ci,
chtě­li bychom vám podě­ko­vat za trpě­li­vost a pro­je­ve­nou soli­da­ri­tu v této kri­tic­ké situ­a­ci. Vel­mi si váží­me si vaší příz­ně a pod­po­ry, kte­rou s námi sdí­lí­te na soci­ál­ních sítích i v e‑mailové a tele­fo­nic­ké komu­ni­ka­ci.

Abychom si vzá­jem­ně zpří­jem­ni­li čeká­ní na zno­vu­o­te­vře­ní diva­dla, roz­hod­li jsme se pro vás při­pra­vo­vat pra­vi­del­ná onli­ne vysí­lá­ní, kte­rá může­te sle­do­vat na našem Face­boo­ku, You­Tu­be a pro­střed­nic­tvím MALL.TV.

Pokud bys­te chtě­li pod­po­řit naši prá­ci a úsi­lí, kte­ré do pří­pra­vy stre­a­mů vklá­dá­me, může­te tak uči­nit na dár­cov­ské plat­for­mě Donio.cz  nebo kou­pí vstu­pen­ky na “Před­sta­ve­ní o ničem”.

Těší­me se, až used­ne­te do diva­dla a bude­me pro­ží­vat kul­tur­ní zážit­ky ve vaší společnosti.