Aktuality

Diva­dlo MALÉ­hRY při­pra­vi­lo dru­hé Čte­ní ke kafi. Ten­to­krát se může­te těšit na Zápis­ky z cest.

27. 9. 2021

Dal­ší „kapi­to­la“ z pro­jek­tu Čte­ní ke kafi diva­dla MALÉ­hRY nese sice podti­tul Zápis­ky z cest, ale tra­dič­ním ces­to­pi­sem není. Pře­svěd­čit se o tom lze popr­vé 1. říj­na 2021 od 19.30 ve Fres­ko­vém sále na Zel­ném trhu 10 v Brně, kte­rý je naším „deta­šo­va­ným“ pra­co­viš­těm, pro něhož je pre­mi­é­ra poho­do­vé­ho scé­nic­ké­ho pořa­du spřá­te­le­né­ho diva­del­ní­ho spol­ku vůbec prv­ní v nastá­va­jí­cí sezoně.

Zápis­ky z cest tvo­ří sklá­dan­ka postře­hů a feje­to­nů z cest tří here­ček diva­dla MALÉ­hRY, Bar­bo­ry Sei­dlo­vé, Niko­ly a Danie­ly Zbytovských.

„My lidé rádi ces­tu­je­me. Migru­je­me z mís­ta na mís­to, hle­dá­me svo­bo­du, hle­dá­me svo­ji pod­sta­tu, hle­dá­me sebevyjádření. Jako bychom tou­ži­li spat­řit vlast­ní tvá­ře v odra­zu jiných zrca­del. Pozná­vá­ní jiných kul­tur nám k tomu výraz­ně pomá­há. Vybra­ly jsme ke kafi his­tor­ky a drob­né postře­hy ze tří zemí, kte­ré jsme v posled­ních letech navští­vi­ly. Z Itá­lie, Por­tu­gal­ska a Kréty,” upřes­ňu­je Danie­la Zby­tov­ská. A proč před­sta­vu­jí svý­ma oči­ma prá­vě tyto tři země? „Výběr není náhod­ný, tak jako není náho­da nic, co člo­vě­ka v živo­tě potká­vá. Říká se, že v jed­né zemi se člo­věk naro­dí a dru­hou si zvo­lí. Itá­lie je oním zvo­le­ným “domo­vem”, Por­tu­gal­sko vel­kým pře­kva­pe­ním a Kré­ta lás­kou na prv­ní pohled,“ sho­du­jí se pro­ta­go­nist­ky diva­dla MALÉ­hRY a sou­čas­ně zdů­raz­ňu­jí, že jejich nej­mi­lo­va­něj­ší zemí zůstá­vá pořád ta naše česká!

Pří­ho­dy z jejich puto­vá­ní dopl­ní tref­né ani­ma­ce ilu­strá­tor­ky Dity Stuch­lí­ko­vé, k hudeb­ní spo­lu­prá­ci oslo­vi­ly pro­ta­go­nist­ky Mar­ti­na Kra­jíč­ka, Jan­ni­se Mora­se a Huga Sou­su.

Divá­ci si budou moci pochut­nat na výbor­né kávě a drob­ných slad­kos­tech ze spřá­te­le­né řec­ké kavár­ny „Meet me“. Občer­stve­ní bude ladě­né na téma veče­ra a nebu­dou chy­bět krét­ské, ital­ské, nebo por­tu­gal­ské dobroty.