Aktuality

DNEŠNÍ CYRANO PŘELOŽENO

2. 12. 2023

Váže­ní diváci,

dneš­ní před­sta­ve­ní Cyra­no 2. 12. 2023 v 19:00 h bude z důvo­du nepří­z­ni­vé doprav­ní situ­a­ce pře­lo­že­no na náhrad­ní ter­mín 28. 4. 2024
Vstu­pen­ky zůstá­va­jí v platnosti.

Omlou­vá­me se za komplikace.
DBP