Aktuality

! DIVADLO BOLKA POLÍVKY DOČASNĚ PŘERUŠUJE PROVOZ DO 24. ÚNORA !

16. 2. 2023

Diva­dlo Bol­ka Polív­ky dočas­ně pře­ru­šu­je s oka­mži­tou plat­nos­tí svůj pro­voz, a to nejmé­ně do 24. úno­ra. K roz­hod­nu­tí došlo na zákla­dě posud­ku sta­ti­ka v rám­ci sta­veb­ně dia­gnos­tic­ké­ho prů­zku­mu objek­tu v sou­vis­los­ti s při­pra­vo­va­nou rekon­struk­cí divadla.

Za všech­na zru­še­ná před­sta­ve­ní bude Diva­dlo Bol­ka Polív­ky divá­kům vra­cet vstup­né — za vstu­pen­ky zakou­pe­né onli­ne bude uhra­ze­ná část­ka při­psá­na auto­ma­tic­ky zpět na účet.

V pro­vo­zu zůstá­vá nadá­le poklad­na diva­dla (PO-PÁ: 10:00 – 12:00, 12:30 – 19:00), kte­rá není v dotče­né čás­ti budo­vy, kde lze v poklad­ních hodi­nách vrá­tit zakou­pe­né vstu­pen­ky. Diva­del­ní klub Posled­ní Leč je také v provozu.

O dal­ších podrob­nos­tech Vás bude­me informovat.
Děku­je­me za pochopení,

Diva­dlo Bol­ka Polívky

Více infor­ma­cí v tis­ko­vé zprá­vě zde ke stažení.