Aktuality

DRUHÁ PREMIÉRA SEZÓNY: KATI V REŽII ONDŘEJE SOKOLA

28. 3. 2023

Kati, čer­ná kome­die plná šibe­nic i šibe­nič­ní­ho humo­ru, obo­ha­tí náš reper­toár od 31. břez­na. Hra Mar­ti­na McDo­nagha oce­ně­ná pres­tiž­ní Oli­vier Awards za nej­lep­ší hru roku se ode­hrá­vá v roce 1965. Teh­dy byl ve Vel­ké Bri­tá­nii zru­šen trest smr­ti a kati při­šli o prá­ci… Pod­le reži­sé­ra Ondře­je Soko­la půso­bí insce­na­ce téměř jako thriller, kte­rý je však záro­veň – mož­ná para­dox­ně – vel­mi vtip­ný. V insce­na­ci účin­ku­je Petr Hal­ber­sta­dt, Jaro­mír Dula­va, Vác­lav Šan­da, Bolek Polív­ka, Radim Fia­la, Eva Novot­ná, Jakub Ulič­ník a další.
Oce­ňo­va­ný brit­sko-irský dra­ma­tik Mar­tin McDo­nagh pat­ří k oblí­be­ným auto­rům Ondře­je Soko­la, jenž hru Kati také pře­lo­žil. Výcho­zím bodem Katů je sku­teč­ná his­to­ric­ká udá­lost. Jsou ovšem i posta­vy na jeviš­ti odra­zem reál­ných osobností?

„Albert Pierre­point, kte­ré­ho hra­je Bolek Polív­ka, je reál­nou his­to­ric­kou figu­rou a zřej­mě celo­svě­to­vě nej­zná­měj­ším katem. Prá­vě on totiž po norim­ber­ských pro­ce­sech popra­vo­val nacis­tic­ké pohla­vá­ry. Tím se z něj v Ang­lii sta­la vylo­že­ně mýtic­ká posta­va. Svo­ji “aktiv­ní” kari­é­ru ukon­čil asi v polo­vi­ně pade­sá­tých let. Hlav­ní posta­vou pří­bě­hu je Har­ry Wade, jehož jmé­no je slo­že­no ze jmen dvou v Bri­tá­nii rov­něž slav­ných katů. Napsa­ný ale není vylo­že­ně jako klad­ný hrdi­na, tak­že mys­lím, že McDo­nagh se tím vyhnul tomu, aby to vyslo­ve­ně byl jeden z nich a nemoh­lo tak dojít k žalo­bám,“ vysvět­lu­je reži­sér Ondřej Sokol.

„Při prá­ci na této insce­na­ci se sešel skvě­lý reži­sér, vyni­ka­jí­cí scé­no­graf, pro­slu­lý muzi­kant, reno­mo­va­ná kos­tým­ní výtvar­ni­ce, skvě­lé hereč­ky a mimo­řád­ní her­ci zvuč­ných jmen. Oprav­do­vý ´dre­am­te­am´, jehož čle­ny se sta­li i tři muš­ke­tý­ři, kama­rá­di Luděk Horá­ček, Jaro­mír Barin Tichý a Nor­bert Komí­nek, ochot­ní­ci nebo­li her­ci z libos­ti, kte­ří s námi vstu­pu­jí na jeviš­tě. A pro ty za účin­ko­vá­ní při­pra­vu­ji spe­ci­ál­ní diplom,“ říká Bolek Polív­ka.

V mra­zi­vé gro­tes­ce Kati se roz­ví­jí střet staré­ho a nové­ho svě­ta i pří­běh katů, kte­ří si svou prá­ci tak tro­chu vza­li domů. Pla­tí rče­ní „konec dob­rý, všech­no dob­ré” i v pří­pa­dě popra­vy? Přijď­te se podí­vat do Diva­dla Bol­ka Polívky!

Reprí­zy jsou na pro­gra­mu 2. 4., 4. 4., 25. 4., 25. 5., 26. 5. a 2. 6.

Více infor­ma­cí a vstu­pen­ky zde!