Letní scéna

Aktuality

HRDÝ BUDŽES PŘELOŽEN

27. 11. 2019

Váže­ní diváci,
dneš­ní před­sta­ve­ní Hrdý Budžes, nebu­de z důvo­du one­moc­ně­ní Bar­bo­ry Hrzá­no­vé ode­hrá­no. Před­sta­ve­ní je pře­lo­že­no na 21. 4. 2020 od 19.00.
Vstu­pen­ky zůstá­va­jí v platnosti.
Pokud Vám náhrad­ní ter­mín nevy­ho­vu­je, je mož­né vstu­pen­ky vrá­tit / vymě­nit za jiné před­sta­ve­ní v mís­tě zakou­pe­ní, nej­poz­dě­ji do 21. 12. 2019.
Při plat­bě vstu­pe­nek fak­tu­rou nebo for­mou Bene­fit Plus kon­tak­tuj­te obchod­ní oddě­le­ní (Jakub Adá­mek, [email protected]).

V pří­pa­dě vstu­pe­nek zakou­pe­ných přes GoOut, kon­tak­tuj­te pod­po­ru na [email protected].

Omlou­vá­me se za komplikace.
Diva­dlo Bol­ka Polívky