Letní scéna

Aktuality

KLÁRA A BÁRA 5. 2. PŘELOŽENO

5. 2. 2020

Váže­ní diváci,
dneš­ní před­sta­ve­ní Klá­ra a Bára, nebu­de z důvo­du one­moc­ně­ní Iva­ny Chýl­ko­vé ode­hrá­no. Před­sta­ve­ní je pře­lo­že­no na 22. 5. 2020 od 19.00.
Vstu­pen­ky zůstá­va­jí v platnosti.
Pokud Vám náhrad­ní ter­mín nevy­ho­vu­je, je mož­né vstu­pen­ky vrá­tit / vymě­nit za jiné před­sta­ve­ní v mís­tě zakou­pe­ní, nej­poz­dě­ji do 29. 2. 2020.

Při plat­bě vstu­pe­nek přes GoOut kon­tak­tuj­te pro­dej­ní sys­tém na e‑mailu [email protected].
Při plat­bě vstu­pe­nek fak­tu­rou nebo for­mou Bene­fit Plus kon­tak­tuj­te obchod­ní oddě­le­ní (Jakub Adá­mek, [email protected]). Více infor­ma­cí na webu divadla.

Omlou­vá­me se za komplikace.
Diva­dlo Bol­ka Polívky