Aktuality

Křest výprav­né pub­li­ka­ce Bolek

23. 7. 2019

Dovol­te, abychom vás pozva­li na křest výprav­né pub­li­ka­ce Bolek, kte­rá vychá­zí k 70. naro­ze­ni­nám Bol­ka Polív­ky. Slav­nost­ní uve­de­ní kníž­ky do svě­ta se usku­teč­ní ve stře­du 24. čer­ven­ce 2019 v obchod­ní Gale­rii Vaň­kov­ka v 17 hodin. Těšit se může­te na auto­gra­mi­á­du i na kon­cert­ní vystou­pe­ní Zdeň­ka Klu­ky a Kar­la Heř­ma­na. Pro­hléd­nout si může­te také zhru­ba dva­cít­ku vel­ko­for­má­to­vých foto­gra­fií, vybra­ných z kni­hy, kte­ré budou nain­sta­lo­vá­ny v Gale­rii Vaň­kov­ka až dokon­ce měsíce.

O herec­tví Bol­ka Polív­ky, diva­del­ním, fil­mo­vém i tele­viz­ním, vyšlo již něko­lik knih, tato se však pokou­ší uká­zat „Bol­ka“ pře­de­vším pro­střed­nic­tvím více než dvou sto­vek foto­gra­fií a jeho postře­hů i vzpo­mí­nek na rodi­nu, přá­te­le a lidi, kte­ré v běhu své­ho mimo­řád­ně čino­ro­dé­ho živo­ta potkal. Kníž­ka mapu­je jeho život od dět­ství přes stu­dia až do sou­čas­nos­ti. Osob­ní glo­sy dopl­ňu­jí také tex­ty Polív­ko­vých blíz­kých, kole­gů a přá­tel, jako jsou napří­klad dce­ry Anna a Kami­la, syn Vla­di­mír, Jan Hře­bejk, Pavel Liš­ka, Sta­ni­slav Moša, Michal Iste­ník či Pavel Zed­ní­ček a další.

Kníž­ka vychá­zí za pod­po­ry sta­tu­tár­ní­ho měs­ta Brna pod zášti­tou jeho pri­má­tor­ky Mar­kéty Vaňkové.