Letní scéna

Aktuality

Let­ní diva­del­ní kurz v Diva­dle Bol­ka Polívky

12. 6. 2020

Téma: Z pohád­ky do pohádky

Jed­ním sko­kem z pohád­ky do pohád­ky, ale také tam a zase zpát­ky.
Ale nesmí­me ztra­tit směr, abychom neza­blou­di­li v pohád­ko­vé říši, kde může být svět pomo­ta­ný. Co kdy­bychom se ocit­li v pohád­ce, kte­rá tře­ba nekon­čí šťast­ným a dob­rým kon­cem? Honem pryč!
Milá dít­ka, drž­te si klo­bou­ky, a pojď­te si spo­leč­ně hrát, bavit se a tvořit.

Náplň kur­zu: Během kur­zu si děti vyzkou­ší růz­né dru­hy diva­dla a herec­kých tech­nik. Nau­čí se pra­co­vat s hla­sem, lout­kou, výra­zem, pohy­bem… a kouz­lem diva­dla. Dopo­led­ní část bude­me věno­vat pří­pra­vě krát­ké­ho před­sta­ve­ní, kte­ré před­ve­de­me v pátek rodin­ným pří­sluš­ní­kům a kama­rá­dům. Odpo­led­ní část bude věno­vá­na tré­no­vá­ní, ale také hrám, odpo­čin­ku a růz­ným výtvar­ným díl­nám.
A pro­to­že diva­dlo ský­tá různá tajem­ství, během týd­ne nás čeká nejed­no překvapení. 


DATUM

24. – 28. srp­na 2020, vždy od 8.30 do 17.00 hod.
Věk dětí: 6 – 9 let (1. – 3. tří­da)
Kapa­ci­ta: 16 dětí


CENA

1.600,- Kč / dítě
2.700,- Kč / sourozenci

Cena zahr­nu­je oběd, pit­ný režim, dopo­led­ní a odpo­led­ní sva­či­nu, výtvar­né potře­by, lektor­né, drob­né odměny.

Pro­sí­me, aby si děti při­nes­ly vlast­ní kelí­mek na pití, deku a pol­štá­řek pro odpo­led­ní odpo­či­nek a své­ho oblí­be­né­ho plyšá­ka, pří­pad­ně pohád­ko­vou kni­hu (ane­bo obojí).

Pro rezer­va­ci mís­ta pro­sí­me, uhraď­te zálo­hu ve výši 1.500,- Kč na účet č. 5800002015/7940.  Zálo­ha je vrat­ná pou­ze v pří­pa­dě zru­še­ní tábo­ra nebo nemo­ci dítě­te (nut­né lékař­ské potvrzení).

Jako vari­a­bil­ní sym­bol uveď­te pro­sím datum naro­ze­ní dítě­te a do poznám­ky napiš­te jmé­no a příjmení.


PROGRAM

8:30 – 9:00 – pří­chod dětí do diva­dla
9:00 – 9:15 – sezná­me­ní dětí s pro­gra­mem dne
9:15 – 11:15 – nácvik závě­reč­né­ho diva­del­ní­ho před­sta­ve­ní
11:15 – 11:30 – úklid a odchod na oběd
12:30 – 14:00 – poled­ní klid (pro­mí­tá­ní pohád­ky v diva­dle, pobyt v par­ku, pro­cház­ka)
14:00 – 16:30 – tré­no­vá­ní, hry, výtvar­né díl­ny, pro­hlíd­ka diva­dla, ukáz­ky prá­ce jed­not­li­vých slo­žek diva­dla, ad.)
16:30 – 17:00 – odchod dětí domů


LEKTOŘI

Voj­těch Mora­va vedou­cí kur­zu – má za sebou něko­lik svých výstav (vystu­do­val SUPŠ v Bechy­ni, obor pro­pa­gač­ní gra­fi­ka), přes šest desí­tek diva­del­ních rolí, zku­še­nos­ti s TV a rekla­mou. Voj­ta vyu­ču­je, hra­je, půso­bí jako porot­ce na růz­ných diva­del­ních a lite­rár­ních pře­hlíd­kách, je též dra­ma­tur­gem diva­del­ních a škol­ních pořa­dů ve Spol­ko­vém domě Stře­li­ce a v nepo­sled­ní řadě půso­bí jako lek­tor herec­tví a má leti­té zku­še­nos­ti s vede­ním diva­del­ních worksho­pů pro děti i dospělé.

Mária Brin­d­zá­ko­vámá zku­še­nos­ti s dět­ský­mi pří­měst­ský­mi tábo­ry z brněn­ské zoo­lo­gic­ké zahra­dy, kde ved­la 4 roky po sobě jeden až tři tur­nu­sy během let­ních prázd­nin. Šlo o sku­pi­ny 20 až 25 dětí ve věku od 7 do 13 let. ZOO je spe­ci­fic­ké pro­stře­dí, co se týče bez­peč­nos­ti i  nápl­ně, tak­že její prá­ce spo­čí­va­la pře­de­vším ve tvor­bě pro­gra­mu pro děti, když zrov­na neby­ly u zví­řat a dohled na ně během celé­ho dne a u všech akti­vit. Orga­ni­zo­va­la tedy vše­mož­né hry, pozná­va­cí, sezna­mo­va­cí i “na vyřá­dě­ní” nebo se věno­va­li kre­a­tiv­ním čin­nos­tem, kres­le­ní, vytvá­ře­ní celo­tá­bo­ro­vých pro­jek­tů (3D mapy zoo, zoo časo­pis, apod.). 


INFORMACE A PŘIHLÁŠENÍ

Kate­ři­na Komár­ko­vá
e‑mail: [email protected]


DOKUMENTY KE STAŽENÍ

infor­mace
při­hláš­ka
list účast­ní­ka
čest­né pro­hlá­še­ní
sou­hlas s ošetřením