Aktuality

LETNÍ DIVADELNÍ KURZ V DIVADLE BOLKA POLÍVKY

15. 6. 2022

HURÁ DO AFRIKY


Dětem v Afri­ce vyprá­ví mamin­ky úpl­ně jiné pohád­ky, než kte­ré zná­me my. Afric­ké pohád­ky jsou plné ritu­á­lů, zví­řat, šama­nů a magic­kých postav. My se spo­lu vydá­me na taju­pl­nou ces­tu do růz­ných kou­tů toho­to kon­ti­nen­tu a pohád­ky si nejen poslech­ne­me, ale i spo­leč­ně pro­ži­je­me. Chceš zažít oprav­dic­ký šaman­ský ritu­ál? Tak nevá­hej a při­dej se k naší družině!

Náplň kur­zu: Během kur­zu se děti sezná­mí s diva­dlem a diva­del­ní­mi pro­fe­se­mi a osvo­jí si něko­lik diva­del­ních doved­nos­tí. Uká­že­me si zákla­dy prá­ce s hla­sem, s před­mě­tem i s lout­kou a vyro­bí­me rekvi­zi­ty. Děti si vyzkou­ší něko­lik pohy­bo­vých cvi­če­ní a nau­čí se, jak se pohy­bo­vat po jeviš­ti. Všech­ny tyto akti­vi­ty pove­dou k vytvo­ře­ní diva­del­ní­ho tva­ru, kte­rý děti před­ve­dou na kon­ci týd­ne rodi­čům, pra­ro­di­čům, tetám, strý­cům, kama­rá­dům. Do pro­gra­mu celé­ho týd­ne bude zařa­zen i pobyt ven­ku, hry, sou­tě­že a mož­ná… při­jde i pan Polívka.


DATUM

22. – 26. srp­na 2022, vždy od 8.30 do 16.30 hod.
Věk dětí: 6–10 let (1.–4.třída)
Kapa­ci­ta: 12 dětí


CENA

1.800,- Kč / dítě
3.000,- Kč / sou­ro­zen­ci (2 děti)

Cena zahr­nu­je oběd, pit­ný režim, dopo­led­ní a odpo­led­ní sva­či­nu, výtvar­né potře­by, lektor­né, drob­né odmě­ny, vstup­né (pokud bude třeba).

Pro­sí­me, aby si děti při­nes­ly: vlast­ní kelí­mek na pití, deku a pol­štá­řek pro odpo­led­ní odpo­či­nek a bílé tričko.

Pro rezer­va­ci mís­ta pro­sí­me, uhraď­te plnou cenu kur­zu na účet č. 6093176319/0800. Kur­zov­né je vrat­né pou­ze v pří­pa­dě zru­še­ní tábo­ra nebo nemo­ci dítě­te (nut­né lékař­ské potvr­ze­ní). Jako vari­a­bil­ní sym­bol uveď­te pro­sím datum naro­ze­ní dítě­te a do poznám­ky napiš­te jmé­no a příjmení.


PROGRAM

8:30 – 9:00 – pří­chod dětí do divadla
9:00 – 9:15 – poví­dá­ní, sezná­me­ní dětí s pro­gra­mem dne
9:15 – 11:15 – nácvik závě­reč­né­ho diva­del­ní­ho představení
11:15 – 11:30 – úklid a odchod na oběd
12:30 – 13:30 – poled­ní klid (pro­mí­tá­ní pohád­ky v diva­dle, čte­ní kníž­ky, pobyt v par­ku, procházka)
13:30 – 16:00 – tré­no­vá­ní, hry, pro­hlíd­ka diva­dla, ukáz­ky prá­ce jed­not­li­vých slo­žek diva­dla, ad.)
16:00 – 16:30 – odchod dětí domů


LEKTORKA

Deni­sa Blá­ho­vá – vedou­cí kur­zu – stu­du­je ate­li­ér Diva­dlo a výcho­va na brněn­ské JAMU. Po dva­nác­ti letech absol­vo­va­la na lite­rár­ně-dra­ma­tic­kém obo­ru v ZUŠ Jih­la­va. Již něko­lik let se věnu­je dětem coby vedou­cí na let­ních poby­to­vých tábo­rech v pří­ro­dě i na spor­tov­ních pří­měst­ských táborech.


INFORMACE A PŘIHLÁŠENÍ

Rebe­ka Lon­ská / e‑mail: [email protected]

Při pře­dá­ní dítě­te na kurz je nut­né donést:
— vypl­ně­nou při­hláš­ku: ke sta­že­ní
— posu­dek lékaře
— kopie prů­ka­zu zdra­vot­ní pojišťovny
— sou­hlas s ošet­ře­ním dítě­te: ke sta­že­ní