Aktuality

Sou­kro­mý: Let­ní scé­na 2019 v Miku­lo­vě, Brně a ve Slavkově

15. 6. 2019

Již počtvr­té při­pra­vu­je­me Let­ní scé­nu. Popr­vé se však před­sta­ve­ní pod širým nebem budou postup­ně ode­hrá­vat hned na třech atrak­tiv­ních loka­li­tách. Od 10. do 13. čer­ven­ce budou mít divá­ci mož­nost zhléd­nout insce­na­ce z naší pro­duk­ce v amfi­te­át­ru v Miku­lo­vě, od 22. čer­ven­ce do 3. srp­na na Bis­kup­ském dvo­ře Morav­ské­ho zem­ské­ho muzea v Brně a od 6. do 8. srp­na se Let­ní scé­na pře­su­ne na nádvo­ří zám­ku do Slav­ko­va u Brna. Před­pro­dej vstu­pe­nek začí­ná 17. dub­na v poklad­ně diva­dla a také onli­ne pro­střed­nic­tvím sítě GoOut.

Jiho­mo­rav­ský Miku­lov láká návštěv­ní­ky z širo­ké­ho oko­lí díky archi­tek­to­nic­kým památ­kám, krás­né pří­ro­dě a vinař­ské tra­di­ci. Ve zdej­ším amfi­te­át­ru se také usku­teč­ní prv­ní „tur­nus“ Let­ní scé­ny Diva­dla Bol­ka Polív­ky. V ter­mí­nu od 10. do 13. čer­ven­ce oži­ví miku­lov­ský kul­tur­ní život divá­ky vyhle­dá­va­ná před­sta­ve­ní z vlast­ní pro­duk­ce diva­dla. Uve­den bude Šašek a syn s Bol­kem a Vla­di­mí­rem Polív­kou v hlav­ních rolích, bláz­ni­vá hříč­ka Srn­ky s Jose­fem Poláš­kem, Pavlem Šim­čí­kem a Roma­nem Blu­maie­rem či str­hu­jí­cí herec­ký duet Chan­tal Poulla­in a Mar­ti­na Krause Šest taneč­ních hodin v šes­ti týd­nech.

Od 22. čer­ven­ce do 3. srp­na se na Bis­kup­ském dvo­ře v Brně ode­hra­jí před­sta­ve­ní z reper­toá­ru Diva­dla Bol­ka Polív­ky, Diva­dla Stu­dio DVA, Diva­dla na Fidlo­vač­ce a spo­leč­nos­ti StageArt­CZ. Pro­gram zahá­jí před­sta­ve­ní Podiv­né odpo­led­ne Dr. Zvon­ka Bur­ke­ho, kdy dojde k jedi­neč­né­mu pro­po­je­ní her­ců z brněn­ské ver­ze insce­na­ce (Bolek Polív­ka, Pavel Liš­ka, Sara Venclov­ská) a ver­ze legen­dár­ní­ho Čino­her­ní­ho klu­bu (Jaro­mír Dula­va, Otmar Bran­cuz­ský). V dal­ších dnech bude pro divá­ky uve­de­na Hor­ská drá­ha s Jit­kou Jež­ko­vou a Mila­nem Kňaž­kem, Šest taneč­ních hodin v šes­ti týd­nech, Sex pro pokro­či­lé s Kar­lem Rode­nem a Janou Krau­so­vou nebo divác­ký hit The Naked Tru­th – Odha­le­ná prav­da. Diva­del­ní pro­gram bude dopl­něn kon­cer­tem Ondře­je Havel­ky s jeho Melo­dy Makers a vystou­pe­ním Hany a Pet­ra Ulrych­o­vých se sku­pi­nou Javo­ry a těšit se také může­te na kon­cert­ní zábav­nou show spo­je­nou s autor­ský­mi pís­ně­mi a herec­ký­mi výstu­py Jana Buda­ře — Sezna­m­me se.

Nádvo­ří maleb­né­ho barok­ní­ho zám­ku ve Slav­ko­vě u Brna se sta­ne od 6. do 8. srp­na posled­ní šta­cí letoš­ní Let­ní scé­ny Diva­dla Bol­ka Polív­ky. Dva­krát bude uve­de­na oblí­be­ná hra DNA, v níž se Bolek Polív­ka stře­tá­vá se svou dce­rou Annou, a také insce­na­ce Šest taneč­ních hodin v šes­ti týd­nech, při­po­mí­na­jí­cí, že nadě­je v lep­ší zítř­ky nikdy neumírá.