Aktuality

Sou­kro­mý: Let­ní scé­nu zaha­ju­je­me ve Slav­ko­vě už 6. července

3. 7. 2020

Zažít neo­pa­ko­va­tel­nou atmo­sfé­ru před­sta­ve­ní pod širým nebem v krás­ném pro­stře­dí zám­ku Slav­kov – Aus­ter­li­tz může­te od 6. do 8. čer­ven­ce, kdy bude na jeho nádvo­ří uve­de­me Šaš­ka a syna s Bol­kem a Vla­di­mí­rem Polív­ko­vý­mi v hlav­ních rolích, a to hned dva­krát, 6. a 7. čer­ven­ce. Dále se může­te ve Slav­ko­vě rov­něž těšit na 8. čer­ven­ce na bláz­ni­vou kome­dii Srn­ky s Jose­fem Poláš­kem, Mirosla­vem Sýko­rou, Roma­nem Blu­maie­rem a Pavlem Šimčíkem. 

Pátý roč­ník naší Let­ní scé­ny pak bude pokra­čo­vat od 13. do 17. čer­ven­ceamfi­te­át­ru v Miku­lo­vě a od 20. čer­ven­ce do 1. srp­na na Bis­kup­ském dvo­ře Morav­ské­ho zem­ské­ho muzea v Brně. Před­sta­ve­ní začí­na­jí vždy ve 20 hodin. 

Kom­plet­ní pro­gram najde­te na https://letniscena.divadlobolkapolivky.cz/program/