Aktuality

Sou­kro­mý: Let­ní scé­na v Brně: oblí­be­né insce­na­ce s hvězd­ným obsa­ze­ním dopl­ní kon­cert Moni­ky Absolonové

18. 7. 2020

Pátý roč­ník Let­ní scé­ny DBP vyvr­cho­lí po úspěš­ných „šta­cích“ ve Slav­ko­vě a Miku­lo­vě od 20. čer­ven­ce do 1. srp­na v Brně. V půso­bi­vém pro­stře­dí Bis­kup­ské­ho dvo­ra Morav­ské­ho zem­ské­ho muzea ode­hra­je­me 11 před­sta­ve­ní, kte­ré dopl­ní kon­cert krá­lov­ny čes­kých muzi­ká­lo­vých jevišť Moni­ky Abso­lo­no­vé za dopro­vo­du skvě­lé­ho pia­nis­ty Ondře­je Háj­ka. Teč­kou za letoš­ním roč­ní­kem a pro­lo­gem toho příští­ho pak bude autor­ské před­sta­ve­ní her­ce a mima Pavo­la Seri­še Pozemšťan, kte­ré bude uve­de­no v amfi­te­át­ru na Kra­ví hořebudou­cím dějiš­ti naší Let­ní scé­ny v roce 2021!  

„Diva­dlo míní a plá­nu­je, ale koro­na­vi­rus mění. Kvů­li nej­růz­něj­ším posu­nům a pře­su­nům akcí, kte­ré se nemoh­ly ode­hrát v čase nou­zo­vé­ho sta­vu, došlo ke stře­tu ter­mí­nu před­sta­ve­ní Pozemšťan, kte­ré mělo 1. srp­na na Bis­ku­pá­ku naši let­ní scé­nu ukon­čit, s Bra­zil fes­tem Brno.  Naštěs­tí jsme ve spo­lu­prá­ci s pořa­da­te­li fes­ti­va­lu i zástup­ci měs­ta doká­za­li najít pro Pav­la Seri­še mís­to s magic­kou atmo­sfé­rou a úžas­ným výhle­dem na Špil­berk i střed měs­ta Brna — pří­rod­ní amfi­te­átr za kou­pa­liš­těm na Kra­ví hoře. Věří­me, že se tady divá­kům i Pozemš­ťa­no­vi bude v líbit, stej­ně jako nám, když jsme ten­to pro­stor obje­vi­li” říká ředi­tel Diva­dla Bol­ka Polív­ky Ondřej Cha­lup­ský.

Pozi­tiv­ně vní­má „stě­ho­vá­ní“ i herec Pavol Seriš, kte­rý se do nové­ho půso­biš­tě těší: „Bude to zrej­me tro­chu väč­ší punk čo sa týka záze­mia a kom­for­tu, ale bude sa to odo­hrá­vať na kop­ci, nad mes­tom, bude to mať väč­ší nad­hľad. Ak nám vyjde počasie, bude to mať na tej trá­ve krás­nu let­nú atmosféru.” 

Na Bis­kup­ském dvo­ře se divá­ci mohou těšit na insce­na­ce Diva­dla Bol­ka Polív­ky, jako jsou autor­ská hra prin­ci­pá­la Bol­ka Polív­ky DNA, v níž účin­ku­je s dce­rou Annou, či diva­del­ní road-movie Rebel­ky s Ště­pán­kou Křes­ťa­no­vou a Chan­tal Poulla­in, kte­rá se před­sta­ví také v oblí­be­né dojem­né kome­dii Šest taneč­ních hodin v šes­ti týd­nech po boku cha­risma­tic­ké­ho Mar­ti­na Krause. Chy­bět nebu­dou hity spřá­te­le­ných diva­del, jako je napří­klad praž­ské diva­dlo Stu­dio Dva. To uve­de mimo jiné divác­ky oblí­be­nou one-man-show Bohu­mi­la Klep­la Vysa­vač, jejímž auto­rem a reži­sé­rem je Patrik Har­tl, nebo jedo­va­tou tragi­ko­me­dii o odvrá­ce­né stra­ně lás­ky s názvem Ote­vře­né man­žel­ství s Janou Krau­so­vou a Kar­lem Rode­nem. Své mís­to v pro­gra­mu si našly také vybra­né zájez­do­vé pro­duk­ce, kte­ré Let­ní scé­ně  obo­ha­tí napří­klad bri­lant­ní situ­ač­ní kome­dií Dokud nás milen­ky neroz­dě­lí s Vero­ni­kou Fre­i­ma­no­vou, Vla­di­mí­rem Kra­ti­nou, Janou Ber­náš­ko­vou, Kate­ři­nou Lojdo­vou a Luď­kem Nešle­hou, nebo tře­ba tragi­ko­mic­ký­mi i nadě­jepl­ný­mi Dro­beč­ky z per­ní­ku, v nichž exce­lu­je Simo­na Stašová. 

Všech­na před­sta­ve­ní i kon­cert začí­na­jí ve 20 hodin. Před­pro­dej vstu­pe­nek běží v síti GoOut nebo v poklad­ně Diva­dla Bol­ka Polív­ky. Vstup na mís­to koná­ní je umož­něn vždy 30 minut před začát­kem představení.