Aktuality

Sou­kro­mý: Let­ní scé­na ve Slav­ko­vě nabíd­ne insce­na­ce DNA, Šest taneč­ních hodin… a výsta­vu fotografií

5. 8. 2019

Ješ­tě než odstar­tu­je nová sezo­na na jeviš­ti, mají divá­ci mož­nost užít si oblí­be­né insce­na­ce z jeho reper­toá­ru na Let­ní scé­ně ve Slav­ko­vě u Brna. Od 6. do 8. srp­na se na zámec­kém nádvo­ří usku­teč­ní pro letoš­ní rok posled­ní tři před­sta­ve­ní pod širým nebem.

Slav­kov je po Miku­lo­vě a Brně letoš­ní tře­tí zastáv­kou. Kro­mě insce­na­cí DNA, v níž se na jeviš­ti potká­va­jí Bolek Polív­ka s dce­rou Annou, a Šest taneč­ních hodin v šes­ti týd­nech, ve kte­ré exce­lu­je Chan­tal Poulla­in s Mar­ti­nem Krau­sem, si návštěv­ní­ci mohou pro­jít v pro­sto­rách zámec­ké vstup­ní haly Sala terre­na výsta­vu foto­gra­fií dvor­ní­ho diva­del­ní­ho foto­gra­fa Jiří­ho Sali­ka Slámy.

DNA je diva­del­ním zpra­co­vá­ním gene­rač­ní­ho stře­tu otce a dce­ry, kde ON (Bolek Polív­ka) a ONA (Anna Polív­ko­vá) pro­ží­va­jí humor­né i váž­něj­ší situ­a­ce své­ho všed­ní­ho živo­ta. Jako hereč­tí kole­go­vé spo­leč­ně trá­ví čas v šat­ně a sem tam si odběh­nou na scé­nu. Nebo už na scé­ně jsou? Kome­die s auto­bi­o­gra­fic­ký­mi prv­ky je ve Slav­ko­vě uvá­dě­na 6. a 7. srpna.

Let­ní scé­nu uza­vře 8. srp­na insce­na­ce Šest taneč­ních hodin v šes­ti týd­nech. Mada­me Lily Harri­son (Chan­tal Poulla­in) si nají­má Micha­e­la Minetti­ho (Mar­tin Kraus), aby ji nau­čil swing, tan­go, val­čík, fox­trot, cha-chu a moder­ní tanec. Oba pro­chá­zí těž­kým život­ním obdo­bím a i přes­to, že spo­lu zdán­li­vě nema­jí nic spo­leč­né­ho, nako­nec najdou spo­leč­nou řeč a vzá­jem­ně si pomůžou.

Foto­gra­fie Jiří­ho Sali­ka Slá­ma jsou s Diva­dlem Bol­ka Polív­ky spja­ty už 8 let. Výsta­va Tvá­ře diva­dla, kte­rá mimo jiné před­sta­ví sním­ky Bol­ka a Vla­di­mí­ra Polív­ko­vých, Chan­tal Poulla­in, Jose­fa Poláš­ka, Arnoš­ta Gol­d­fla­ma, Jany Stry­ko­vé, Mila­na Kňaž­ka, Jit­ky Jež­ko­vé a Evy Novot­né, uká­že to nej­lep­ší z jeho diva­del­ních foto­gra­fií. Ve Slav­ko­vě je insta­lo­vá­na v pro­sto­ru Sala terre­na. „Diva­dlo fotím přes osm let a při­nes­lo mi řadu neče­ka­ných setká­ní, přá­tel­ství a mno­ho zají­ma­vých fotek. Když mi bylo pět, vza­la mě sem máma popr­vé a od té doby se stá­le vra­cím,” vzpo­mí­ná Jiří Salik Slá­ma na to, jak se k foce­ní diva­dla dostal.

PROGRAM LETNÍ SCÉNY NA NÁDVOŘÍ ZÁMKU SLAVKOV– AUSTERLITZ (6. 8. — 8. 8.)

6. 8. DNA
7. 8. DNA
8. 8. Šest taneč­ních hodin v šes­ti týdnech