Aktuality

LETNÍ SCÉNY DBP BUDOU!

19. 6. 2020

Pátý roč­ník před­sta­ve­ní pod širým nebem se i v letoš­ním roce bude ode­hrá­vat na třech atrak­tiv­ních loka­li­tách. Od 6. do 8. čer­ven­ce uve­de­me insce­na­ce z naší pro­duk­ce na nádvo­ří Zám­ku Slav­kov – AUSTERLITZod 13. do 17. čer­ven­ce v amfi­te­át­ru v Miku­lo­vě a od 20. čer­ven­ce do 1. srp­na na Bis­kup­ském dvo­ře Morav­ské­ho zem­ské­ho muzea v Brně.
Vše při­pra­vu­je­me tak, abychom moh­li rea­go­vat na plat­ná opat­ře­ní s respek­tem k bez­pe­čí divá­ků, uměl­ců a našich zaměst­nan­ců.

Pro­gram:
6. 7. – 8. 7. 2020, Zámek Slav­kov-Aus­ter­li­tz, nádvo­ří
6. 7. a 7. 7. ŠAŠEK A SYN / Diva­dlo Bol­ka Polív­ky
8. 7. SRNKY / Diva­dlo Bol­ka Polív­ky

13. 7. – 17. 7. 2020, Amfi­te­átr, Miku­lov
13. 7. a 14. 7. DNA / Diva­dlo Bol­ka Polív­ky
15. 7. CAVEMAN / Agen­tu­ra Point
16. 7. KUTLOCH ANEB I MUŽI MAJÍ SVÉ DNY / Stu­dio DVA diva­dlo
17. 7. VĚZEŇ NA DRUHÉ AVENUE / Agen­tu­ra Har­lekýn

20. 7. – 1. 8. 2020, Bis­kup­ský dvůr MZM, Brno
20. 7. DNA / Diva­dlo Bol­ka Polív­ky
21. 7. PODIVNÉ ODPOLEDNE DR. ZVONKA BURKEHO / Diva­dlo Bol­ka Polív­ky
22. 7. REBELKY / Diva­dlo Bol­ka Polív­ky
23. 7. LORDI / Ser­geArt
24. 7. MONIKA ABSOLONOVÁ – BEZ ŘEČÍ – KONCERT
25. 7. DROBEČKY Z PERNÍKU / Agen­tu­ra Har­lekýn
26. 7. ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH / Diva­dlo Bol­ka Polív­ky
27. 7. NA POSLEDNÍ CHVÍLI / Agen­tu­ra Har­lekýn
28. 7. DOKUD NÁS MILENKY NEROZDĚLÍ / Pan­the­on pro­ducti­on
29. 7. a 30. 7. VYSAVAČ / Stu­dio DVA diva­dlo
31. 7. OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ / Stu­dio DVA diva­dlo
1. 8. PAVOL SERIŠ: POZEMŠŤAN / Diva­dlo Bol­ka Polív­ky

Začát­ky před­sta­ve­ní i kon­cer­tu jsou ve 20.00 hodin.

Part­ne­ři Let­ní scé­ny jsou: sta­tu­tár­ní měs­to Brno, Miku­lov­ská roz­vo­jo­vá, Zámek Slav­kov – Aus­ter­li­tz, tis­kár­na Hel­bich, Morav­ské zem­ské muze­um, SNIP & CO, Rosound, pivo­var Kame­ni­ce, rádio Kro­ko­dýl a Free, Ren­gl a Railreklam.

web Let­ních scén