Aktuality

LORDI 16. 8. PŘELOŽENO NA 25. 6. 2022

16. 8. 2021

Milí divá­ci,

omlou­vá­me se, ale vzhle­dem k nelep­ší­cí se před­po­vě­di poča­sí na dneš­ní večer nebu­de před­sta­ve­ní Lor­di ode­hrá­no.
Před­sta­ve­ní je pře­lo­že­no na Let­ní scé­nu DBP v roce 2022, náhrad­ní ter­mín 25. 6. 2022.
Vstu­pen­ky zůstá­va­jí v plat­nos­ti na náhrad­ní ter­mín.
Pokud se vám náhrad­ní ter­mín neho­dí, může­te vstu­pen­ky v mís­tě zakou­pe­ní vymě­nit za jaké­ko­liv jiné před­sta­ve­ní nebo dár­ko­vý poukaz.

Děku­je­me ze pocho­pe­ní.
Diva­dlo Bol­ka Polívky