Letní scéna

Aktuality

MALÉ­hRY NA ZELNÉM TRHU 10

31. 10. 2019

Spe­ci­ál­ní­ho uve­de­ní se dočka­jí také dvě insce­na­ce Diva­dla MALÉ­hRY. Jejich Čte­ní ke kafi (28. 11. v 19.00) a Pohád­ky a MALÉ­hRY (7. 12. v 15.00) uve­de­me v krás­ném pro­stře­dí Fres­ko­vé­ho sálu na Zel­ném trhu 10 v Brně. Ten­to maleb­ný pro­stor dodá obě­ma insce­na­cím pří­jem­nou atmo­sfé­ru a záro­veň navští­ví­te mís­to, kam se běž­ný občan jen tak nedostane!