Aktuality

MALÝ PRINC 14. 3. ZRUŠEN

14. 3. 2023

Váže­ní diváci,
před­sta­ve­ní 14. 3. 2023 v 19:00 Malý princ bude z důvo­du nemo­ci v herec­kém sou­bo­ru zru­še­no bez náhrad­ní­ho ter­mí­nu. Vstup­né zakou­pe­né přes sys­tém goout Vám bude vrá­ce­no auto­ma­tic­ky na účet. Vstup­né zakou­pe­né na poklad­ně diva­dla si vyzved­ně­te v poklad­ních hodi­nách na poklad­ně diva­dla. Vez­mě­te pro­sím s sebou zakou­pe­né vstupenky.

Vstu­pen­ky byly zakou­pe­né v poklad­ně diva­dla. Na koho se obrátit?

Veš­ke­ré vstu­pen­ky zakou­pe­né v poklad­ně je nut­né řešit osob­ně v poklad­ně. Neza­po­meň­te mít s sebou původ­ní vstupenky.

Vstu­pen­ky byly zakou­pe­né onli­ne přes pro­dej­ní sys­tém GoOut. Na koho se obrátit?

Všech­ny dota­zy a poža­dav­ky sou­vi­se­jí­cí s onli­ne vstu­pen­ka­mi smě­řuj­te pří­mo na pro­dej­ní sys­tém GoOut na emai­lo­vé adre­se [email protected] (včet­ně onli­ne plat­by přes služ­bu Bene­fit Plus).

Vstu­pen­ky byly hra­ze­né fak­tu­rou nebo přes služ­bu Bene­fit Plus. Jak postupovat?

Při plat­bě vstu­pe­nek fak­tu­rou kon­tak­tuj­te obchod­ní oddě­le­ní diva­dla [email protected]. Při objed­náv­ce nebo plat­bě kar­tou Bene­fit Plus na poklad­ně diva­dla kon­tak­tuj­te obchod­ní oddě­le­ní diva­dla ([email protected]).

Omlou­vá­me se za komplikace.
Diva­dlo Bol­ka Polívky