Letní scéna

Aktuality

MANŽELSTVÍ V KOSTCE 8. 11. PŘELOŽENO NA 25. 3. 2024

8. 11. 2023

Váže­ní diváci,

dneš­ní před­sta­ve­ní Man­žel­ství v kost­ce (8. 11. 2023 v 19:00) je ze zdra­vot­ních důvo­dů v herec­kém sou­bo­ru pře­lo­že­no na náhrad­ní ter­mín 25. 3. 2024 v 19:00.
Vstu­pen­ky na ten­to ter­mín zůstá­va­jí v plat­nos­ti. Pokud Vám náhrad­ní ter­mín nevy­ho­vu­je, je mož­né vstu­pen­ky vymě­nit za jiné před­sta­ve­ní nej­poz­dě­ji do 30. 11. 2023 v mís­tě zakoupení.

Omlou­vá­me se za kom­pli­ka­ce a pře­je­me Vám krás­né dny,

Diva­dlo Bol­ka Polívky