Aktuality

Sou­kro­mý: Maleb­ný Miku­lov oži­je od 13. do 17. čer­ven­ce naší Let­ní scénou!

8. 7. 2020

V Amfi­te­át­ru Pod Turol­dem ode­hra­je­me hned čty­ři oblí­be­né insce­na­ce z naší pro­duk­ce a diva­dla Stu­dio DVA, Agen­tu­ry Point a Agen­tu­ry Har­lekýn. Divá­ci se mohou těšit 13. a 14. čer­ven­ce na DNA – kome­dii s auto­bi­o­gra­fic­ký­mi prv­ky, plnou gagů, klaun­ských a diva­del­ních výstu­pů i cha­rak­te­ris­tic­ké­ho humo­ru Bol­ka Polív­ky, kte­rý půvab­ně osvě­žu­je jeho dce­ra Anna Polív­ko­vá. Slav­ná one man show Cave­man v podá­ní Jana Holí­ka o roz­dí­lech mezi muži a žena­mi bude uve­de­na 15. čer­ven­ce. Dal­ším před­sta­ve­ním bude 16. čer­ven­ce Kutloch aneb I muži mají své dny praž­ské­ho diva­dla Stu­dio DVA s Bohu­mi­lem Kleplem, Kryš­to­fem Hád­kem a dal­ší­mi. Miku­lov­skou „šta­ci“ uza­vře o den poz­dě­ji vtip­ná ame­ric­ká kome­die Vězeň na Dru­hé Ave­nue se Simo­nou Sta­šo­vou a Kami­lem Hal­bi­chem o tom, co se sta­ne, když se úpl­ně vše vymkne kontrole. 

Před­sta­ve­ní začí­na­jí vždy ve 20 hodin. Vstu­pen­ky zakou­pí­te v síti GoOut, v poklad­ně Diva­dla Bol­ka Polív­ky a budou k zakou­pe­ní i na mís­tě před před­sta­ve­ním. Pátý roč­ník naší Let­ní scé­ny vyvr­cho­lí od 20. čer­ven­ce do 1. srp­na na Bis­kup­ském dvo­ře Morav­ské­ho zem­ské­ho muzea v Brně.