Letní scéna

Aktuality

Nej­čas­těj­ší dota­zy spo­je­né se změ­na­mi před­sta­ve­ní (COVID-19)

30. 4. 2020

Zde nalez­ne­te nej­čas­těj­ší odpo­vě­di na otáz­ky spo­je­né se změ­na­mi v sou­vis­los­ti s COVID-19 v obdo­bí bře­zen — kvě­ten 2020.

Kde nalez­nu náhrad­ní ter­mí­ny představení?

Veš­ke­ré infor­ma­ce zve­řej­ňu­je­me v aktu­a­li­tě Pře­hled nej­bliž­ších změn v pro­gra­mu, kte­rou si může­te pře­číst zde.

Vstu­pen­ky byly zakou­pe­né onli­ne přes pro­dej­ní sys­tém GoOut. Na koho se obrátit?


Všech­ny dota­zy a poža­dav­ky sou­vi­se­jí­cí s onli­ne vstu­pen­ka­mi smě­řuj­te pří­mo na pro­dej­ní sys­tém GoOut na emai­lo­vé adre­se [email protected] (včet­ně onli­ne plat­by přes služ­bu Bene­fit Plus).

Vstu­pen­ky byly hra­ze­né fak­tu­rou nebo přes služ­bu Bene­fit Plus. Jak postupovat?


Při plat­bě vstu­pe­nek fak­tu­rou kon­tak­tuj­te obchod­ní oddě­le­ní diva­dla (Jakub Adá­mek, [email protected]).
Při objed­náv­ce nebo plat­bě kar­tou Bene­fit Plus na poklad­ně diva­dla kon­tak­tuj­te obchod­ní oddě­le­ní diva­dla (Jakub Adá­mek, [email protected]).

Před­sta­ve­ní je pře­lo­že­no na náhrad­ní ter­mín. Je nut­né vstu­pen­ky na nový ter­mín vyměnit? 


Vstu­pen­ky zůstá­va­jí v plat­nos­ti beze změ­ny a nut­nos­ti výmě­ny. Na požá­dá­ní Vám vstu­pen­ky rádi zno­vu vytisk­ne­me s novým termínem.

Náhrad­ní ter­mín před­sta­ve­ní mi nevy­ho­vu­je. Jaké jsou dal­ší mož­nos­ti postupu?


Může­te si zvo­lit jaký­ko­liv jiný ter­mín před­sta­ve­ní (pokud je mož­ný), nebo jiné před­sta­ve­ní dle Vaše­ho výbě­ru z aktu­ál­ní­ho pro­gra­mu. Pro rezer­va­ci vstu­pe­nek kon­tak­tu­je poklad­nu diva­dla na čís­le +420 542 214 903 nebo na emai­lu [email protected].

Z aktu­ál­ní­ho pro­gra­mu jsem nevy­bral žád­né před­sta­ve­ní. Jakou mám ješ­tě možnost?


Vstup­né Vám bude vrá­ce­no v plné výši na dár­ko­vý pou­kaz, kte­rý může­te libo­vol­ně uplat­nit na poklad­ně diva­dla nebo onli­ne s plat­nos­tí jeden rok od jeho vystavení. 

Před­sta­ve­ní bylo zru­še­no bez náhra­dy. Jakým způ­so­bem se řeší kompenzace?


Za vstu­pen­ky zakou­pe­né onli­ne přes pro­dej­ní sys­tém GoOut Vám bylo vstup­né vrá­ce­no auto­ma­tic­ky na dár­ko­vý pou­kaz. V pří­pa­dě bliž­ších dota­zů kon­tak­tuj­te pro­dej­ní sys­tém na emai­lu [email protected].
Vstu­pen­ky zakou­pe­né v poklad­ně diva­dla je nut­né řešit osob­ně v mís­tě zakou­pe­ní. Po před­lo­že­ní plat­ných vstu­pe­nek Vám bude vrá­ce­no vstup­né v plné výši na dár­ko­vý pou­kaz, kte­rý může­te libo­vol­ně uplat­nit na poklad­ně diva­dla nebo onli­ne s plat­nos­tí jeden rok od jeho vystavení.

Do kdy mohu řešit výmě­ny vstu­pe­nek sou­vi­se­jí­cí s COVID-19?


Ter­mín je sta­no­ven do 30. červ­na 2020. Pro před­sta­ve­ní, kte­rá byla pře­lo­že­na na čer­ve­nec, je ter­mín řeše­ní refun­da­cí 15. červ­na 2020.

Kdy je ote­vře­na poklad­na divadla?


Poklad­na je ote­vře­na v pra­cov­ní dny od 10:00 do 19:00. O víken­du je poklad­na ote­vře­na hodi­nu před začát­kem před­sta­ve­ní. Pro­sí­me o dodr­žo­vá­ní hygi­e­nic­kých naří­ze­ní a roze­stu­pů u pokladny.

Pokud jste zde nena­lez­li dosta­ču­jí­cí odpo­vě­di na Vaše otáz­ky, nebo máte jaké­ko­liv jiné dota­zy, kon­tak­tuj­te naši poklad­nu tele­fo­nic­ky +420 542 214 903 nebo emai­lem [email protected].

Závě­rem bychom rádi podě­ko­va­li všem divá­kům za pří­zeň a pod­po­ru, kte­rou nám v aktu­ál­ní době pro­je­vu­je­te. Věří­me, že již brzy si spo­leč­ně bude­me uží­vat kul­tur­ní zážit­ky nejen v našem diva­dle.
Těší­me se na Vás!
Vaše Diva­dlo Bol­ka Polívky