Letní scéna

Aktuality

Noc diva­del → Fre­sh Air v Diva­dle Bol­ka Polív­ky → 20. 11.

16. 11. 2021

Někdy se sta­čí jen nadechnout.
Užij­te si 20.listopadu 2021 devá­tý roč­ník celo­svě­to­vé­ho diva­del­ní­ho svát­ku v Diva­dle Bol­ka Polívky.
Brá­ny diva­dla ote­vře­me v 17:00, ve foyer na vás bude čekat polév­ka, spe­ci­ál­ní drin­ky, ori­gi­nál­ní foto­kou­tek s foto­sou­tě­ží o vol­né vstu­pen­ky, mož­nost vybrat si před­sta­ve­ní na míru, kniž­ní swap** a inter­ak­tiv­ní insta­la­ce Národ sobě?*


17:15 → Pro­hlíd­ka diva­dla s kou­zel­ní­kem Mišu­ge (pro rodi­če s dětmi)

Osvět­lo­vač Michal Frid­rich ali­as kou­zel­ník Mišu­ge se s vámi pro­žong­lu­je zná­mý­mi i nezná­mý­mi zákou­tí­mi divadla.


18:00 → Kra­ji­na v tís­ni (pro­mí­tá­ní)

Doku­men­tár­ní film z pro­duk­ce orga­ni­za­ce Člo­věk v tís­ni pou­ka­zu­je na nezdra­vý stav čes­ké kra­ji­ny v sou­vis­los­ti s pro­bí­ha­jí­cí kli­ma­tic­kou změ­nou, zabý­vá se pro­ble­ma­ti­kou vod­ní­ho reži­mu a hos­po­da­ře­ní s vodou v Čechách, akcen­tu­je pod­ce­ňo­va­né nebez­pe­čí sucha. Jako zjev­ný a vidi­tel­ný symptom je ve fil­mu pou­žit feno­mén čes­kých a morav­ských povod­ní posled­ních dese­ti­le­tí, kte­ré jsou stá­le v živé pamě­ti oby­va­tel naší země. Celou pro­ble­ma­ti­ku pak před­klá­dá v glo­bál­ních, celo­svě­to­vých souvislostech.
Pro­mí­tá­ní doku­men­tu je rea­li­zo­vá­no pro­střed­nic­tvím ini­ci­a­ti­vy fes­ti­va­lu Jeden svět Pro­mí­tej i ty!
Režie: Petr Jan­čá­rek, Sto­páž: 52 minut / Kapa­ci­ta je ome­ze­na – rezer­vuj­te si své mís­to včas.
Odkaz na rezervaci.


19:30 → VeHi­Ba (kon­cert)

Kon­cert jedi­neč­né brněn­ské kape­ly, její­miž čle­ny jsou zpě­vač­ka Vero­ni­ka Bar­to­šo­vá, kyta­ris­ta Aleš Vosáh­lo, bube­ník Jakub Kočič­ka a basis­ta Mar­tin Švéda.


20:45 → Hommá­ge a Jiří Pecha (pro­mí­tá­ní)

Mimo­řád­ný kole­ga a pří­tel, herec Jiří Pecha, by 12. lis­to­pa­du osla­vil naro­ze­ni­ny. Při­po­me­ne­me si ho pro­mí­tá­ním krát­ké­ho zázna­mu z akce Sází­me budouc­nost, zavzpo­mí­ná Bolek Polív­ka a násled­ně bude pro­mí­tán doku­ment Čes­ké tele­vi­ze Jiří Pecha, herec reži­sé­ra Rudol­fa Chudoby.


21:30 → Noč­ní pro­hlíd­ka diva­dla s kou­zel­ní­kem Mišu­ge (pro dospělé)

Zážit­ko­vá noč­ní pro­hlíd­ka. Bez cen­zu­ry. Bater­ky a čelov­ky s sebou!


PO CELOU DOBU AKCE → SPECIÁLNÍ POKLADNA VE FOYER DIVADLA

Ve spe­ci­ál­ní poklad­ně zakou­pí­te zvý­hod­ně­né vstu­pen­ky s 50% sle­vou na před­sta­ve­ní z reper­toá­ru DBP (Rebel­ky, Rou­en 44, Hor­ská drá­ha, Šest taneč­ních hodin v šes­ti týd­nech, Re:kabaret Re:start Live!, Aby se děti divi­ly, Srn­ky, Pozemšťan).


* Výsta­va Národ sobě?
V roce 2019 pro­puk­la celo­svě­to­vá pan­de­mie viru covid-19 a byla při­ja­ta řada pro­ti­pan­de­mic­kých opat­ře­ní. Jed­ním z nich bylo i pře­ru­še­ní čin­nos­ti kul­tur­ních orga­ni­za­cí pro návštěv­ní­ky. Vlá­da ČR násled­ně při­stou­pi­la k finanč­ním kom­pen­za­cím pro uměl­ce a umě­lec­ké insti­tu­ce. Ten­to krok vyvo­lal u veřej­nos­ti roz­po­ru­pl­né reak­ce. V rám­ci inter­ak­tiv­ní insta­la­ce Národ sobě? vysta­vu­je­me 10 cita­cí vybra­ných z komen­tá­řů na soci­ál­ních sítích a zpra­vo­daj­ských webech. I když to není tak snad­né jako v onli­ne pro­sto­ru, bude­me rádi, při­po­jí-li návštěv­ní­ci k vybra­ným pří­spěv­kům svůj názor – komentář.

* * Kniž­ní swap je způ­sob, jak vrá­tit nepo­třeb­né kni­hy do obě­hu, jak pod­po­řit recyk­la­ci i zero-was­te pří­stup, jak sní­žit nad­pro­duk­ci a eko­lo­gic­kou zátěž pla­ne­ty. Na Noci diva­del zahá­jí Diva­dlo Bol­ka Polív­ky dlou­ho­do­bý pro­jekt kniž­ní­ho swa­pu ve foyer diva­dla. Kni­hy tu budou k roze­brá­ní zdar­ma a může je při­nést kdo­ko­li. Pod­mín­kou je pou­ze dob­rý stav exem­plá­ře a poten­ci­ál čte­nář­ské­ho zájmu. Kniž­ní swap není odpad­ko­vý koš ani sběr papíru.


Vstup­né na pro­gram Noci diva­del je dobrovolné.


www.nocdivadel.cz