Aktuality

OD PONDĚLÍ 27. 2. OTEVÍRÁME!

24. 2. 2023

Milé divač­ky, milí diváci,

měře­ní v budo­vě Diva­dla Bol­ka Polív­ky a Uni­ver­zit­ní­ho kina Sca­la dopadla dob­ře a budo­vy jsou dle závě­ru sta­ti­ků za sta­no­ve­ných opat­ře­ní způ­so­bi­lé k uží­vá­ní. V pon­dě­lí 27. 2. 2023 Diva­dlo Bol­ka Polív­ky tedy ote­ví­rá a hra­je! Pro­sto­ry diva­dla budou nadá­le moni­to­ro­vat cit­li­vé sen­zo­ry ve zdech a spe­ci­ál­ní pří­stro­je pohlí­da­jí nos­né sloupy.

Základ­ní pod­mín­kou pro zajiš­tě­ní bez­peč­né­ho pro­vo­zu je kon­ti­nu­ál­ní moni­to­ring, kte­rý je aktu­ál­ně insta­lo­ván a plně aktivován.

Diva­dlo Bol­ka Polív­ky kvů­li zajiš­tě­ní dosta­teč­ných tech­nic­kých opat­ře­ní nut­ných pro pon­děl­ní zno­vu­o­te­vře­ní ruší a pře­sou­vá víken­do­vá před­sta­ve­ní plá­no­va­ná na sobo­tu 25. 2. a nedě­li 26. 2. 2023.

Za zru­še­ná před­sta­ve­ní Lou­pež­ník Rum­cajs a Srn­ky v uve­de­né ter­mí­ny bude divá­kům vrá­ce­no vstup­né. Za vstu­pen­ky poří­ze­né onli­ne bude uhra­ze­ná část­ka při­psá­na auto­ma­tic­ky zpět na účet. Před­sta­ve­ní DADA Revue se pře­sou­vá na náhrad­ní ter­mín 21. 3. v 19:00 a vstu­pen­ky zůstá­va­jí v plat­nos­ti. Pokud divá­kům náhrad­ní ter­mín nevy­ho­vu­je, je mož­né vstu­pen­ky vymě­nit za jiné před­sta­ve­ní, nej­poz­dě­ji do 10. 3. 2023 v mís­tě zakou­pe­ní. Vstu­pen­ky zakou­pe­né na poklad­ně diva­dla je mož­né vrá­tit v poklad­ní hodi­ny do 10. 3. 2023.

Pev­ně věří­me, že sezo­nu dokon­čí­me na Jakub­ském náměs­tí a pod­le plá­no­va­né­ho pro­gra­mu. K pře­ru­še­ní pro­vo­zu jsme při­stou­pi­li s ohle­dem na bez­peč­nost divá­ků, kte­rou navzdo­ry zásad­ním dopa­dům na eko­no­mi­ku diva­dla vní­má­me jako prvořadou.

Děku­je­me za Vaši pří­zeň a dou­fá­me, že se brzy zase setkáme!

Nej­bliž­ším před­sta­ve­ním v Diva­dle Bol­ka Polív­ky je pon­děl­ní Žena za pul­tem 2: Pult osob­nos­ti s Oldři­chem Kai­se­rem a Jiřím Lábu­sem. Ani během uza­vře­ní neu­sta­ly zkouš­ky na při­pra­vo­va­nou insce­na­ci Kati v režii Ondře­je Soko­la, datum pre­mi­é­ry 31. břez­na zůstá­vá beze změny.

V let­ních měsí­cích sta­veb­ní exper­ti roz­hod­nou, jak se zjiš­tě­né záva­dy pro­mít­nou do plá­no­va­né rekon­struk­ce pro­stor Diva­dla Bol­ka Polív­ky. Sou­čas­ně však bude pro divá­ky ote­vře­na jako již tra­dič­ně Let­ní scé­na s boha­tou pro­gra­mo­vou nabíd­kou v amfi­te­át­ru na Kra­ví hoře v Brně.

Omlou­vá­me se za kom­pli­ka­ce. Těší­me se Vás!

Diva­dlo Bol­ka Polívky

Ote­ví­ra­cí doba pokladny:

PO-PÁ: 10:00 – 12:00, 12:30 – 19:00
SOBOTA 25. 2. : 9:00 – 10:00, 18:00 – 19:00
NEDĚLE 26. 2. : 18:00 – 19:00
———–

25. 2. 2023 v 10:00 Lou­pež­ník Rum­cajs — ZRUŠENO
25. 2. 2023 v 19:00 DADA Revue — PŘESUNUTO NA 21. 3. 2023 v 19:00
26. 2. 2023 v 19:00 Srn­ky — der­ni­é­ra — ZRUŠENO


Vstu­pen­ky byly zakou­pe­né v poklad­ně diva­dla. Na koho se obrátit?

Veš­ke­ré vstu­pen­ky zakou­pe­né v poklad­ně je nut­né řešit osob­ně v poklad­ně. Neza­po­meň­te mít s sebou původ­ní vstu­pen­ky. Bez původ­ních vstu­pe­nek není refun­da­ce možná.

Vstu­pen­ky byly zakou­pe­né onli­ne přes pro­dej­ní sys­tém GoOut. Na koho se obrátit?

Všech­ny dota­zy a poža­dav­ky sou­vi­se­jí­cí s onli­ne vstu­pen­ka­mi smě­řuj­te pří­mo na pro­dej­ní sys­tém GoOut na emai­lo­vé adre­se [email protected] (včet­ně onli­ne plat­by přes služ­bu Bene­fit Plus).

Vstu­pen­ky byly hra­ze­né fak­tu­rou nebo přes služ­bu Bene­fit Plus. Jak postupovat?

Při plat­bě vstu­pe­nek fak­tu­rou nebo pla­teb­ní kar­tou Bene­fit Plus kon­tak­tuj­te obchod­ní oddě­le­ní diva­dla — [email protected].