Letní scéna

Aktuality

Oslav­te s námi na aprí­la Den klaunů

28. 3. 2019

Do správ­né aprí­lo­vé atmo­sfé­ry nala­dí všech­ny pří­z­niv­ce legra­ce a zába­vy Den klau­nů, náš již tra­dič­ní jar­ní hap­pe­ning, kte­rý letos pro­běh­ne v pon­dě­lí 1. dub­na od 15.00 na Jakub­ském náměs­tí. Odpo­led­nem pro­ve­de sym­pa­tic­ký herec Filip Teller, kte­rý na jeviš­ti diva­dla pra­vi­del­ně uvá­dí svo­ji neotře­lou diva­del­ní talk show. Klau­nům popře­je osob­ně také prin­ci­pál Bolek Polív­ka. Těšit se může­te na živý orloj, pou­lič­ní diva­dlo, hud­bu a také zábav­ný pro­gram i pro ty nejmen­ší. Den klau­nů zakon­čí v 19.00 večer­ní před­sta­ve­ní Re-kaba­re­tu, drze spo­le­čen­ské­ho a nekom­pro­mis­ně sati­ric­ké­ho diva­del­ní­ho občasníku.

Aprí­lo­vé vydá­ní Re-kaba­re­tu roze­hra­je plno gagů, stand-upů a klaun­ských výstu­pů. Na jeviš­ti se pot­ka­jí zná­mí i nezná­mí, mla­dí i věkem pro­tře­lí, mistři sou­čas­ní i budou­cí, aby před­ved­li kus ze své­ho umě­ní a utka­li se v klá­ní o smích divá­ků. Reži­sé­rem veče­ra je Voj­těch Fat­ka. V aprí­lo­vých situ­a­cích si zahra­jí Pavol Seriš, Filip Teller, Mari­a­na Chme­la­řo­vá, Jan Špry­nar, Michal Cho­va­nec, Ondřej Klíč, Jaro­sla­va Sýko­ro­vá, Miroslav Sýko­ra a kape­la Claunica.