Letní scéna

Aktuality

Part­ner diva­dla Por­sche Brno: Domov na kolech

12. 11. 2018

Volkswagen Cali­for­nia na zákla­dě Trans­por­te­ru je s více než 165 000 pro­da­ný­mi exem­plá­ři během tří dese­ti­le­tí nej­ú­spěš­něj­ším kem­pin­ko­vým vozem na svě­tě. Ve šlé­pě­jích této kem­pin­ko­vé iko­ny vykro­čí na jaře 2019 nový model Grand Cali­for­nia, kte­rý vzni­kl na zákla­dě Craf­te­ru, vlaj­ko­vé lodi znač­ky Volkswagen Užit­ko­vé vozy s mimo­řád­ně ino­va­tiv­ní technikou.

Nový model Grand Cali­for­nia, před­sta­ve­ný v létě 2018 na Cara­van Salo­nu v Düs­sel­dor­fu, nabíd­ne luxus­ní kou­pel­nu, útul­nou spa­cí zónu pro celou rodi­nu a mno­ho dal­ších vymo­že­nos­tí pro pří­jem­né ces­to­vá­ní a kem­po­vá­ní ve všech čtyřech roč­ních obdobích.

Svě­to­běž­ní­ci s tou­hou po dob­ro­druž­ných výpra­vách budou mít pro model Grand Cali­for­nia na výběr nejen dvě dél­ky karo­se­rie – 6,0 nebo 6,8 met­ru – ale také pohon všech kol 4MOTION. Díky němu mohou smě­le plá­no­vat výle­ty do míst, pří­stup­ných pou­ze po nezpev­ně­ných cestách. Již nyní je zřej­mé, že má nový model Grand Cali­for­nia všech­ny před­po­kla­dy k tomu, aby se stal sku­teč­ným domo­vem na kolech.

Více infor­ma­cí u pro­dej­ce Por­sche Brno.

Popi­sek foto­gra­fie: Rodi­na popu­lár­ních kem­pin­ko­vých vozi­del Cali­for­nia (na sním­ku vle­vo T6 Cali­for­nia Oce­an) se na jaře 2019 roz­ros­te o nové mode­ly Grand Cali­for­nia 600 a 680 (upro­střed a vpra­vo) na zákla­dě mode­lu Crafter.