Letní scéna

Aktuality

PODCAST: PŘÍŠTÍ ZASTÁVKA: DIVADLO BOLKA POLÍVKY, HOST: BOHUMIL KLEPL

10. 8. 2020

Když se řek­ne Bohu­mil Kle­pl, všem se oka­mži­tě vyba­ví třesku­té kome­die, ve kte­rých čas­to vystu­pu­je po boku Evy Holu­bo­vé. V době jeho půso­be­ní v Diva­dle Na zábrad­lí však hrál i váž­né role, za kte­ré sklí­zel u kri­ti­ky i divá­ků obdiv. Aktu­ál­ně  se chys­tá na roli hejtma­na v Gogo­lo­vě Revi­zo­ro­vi, kte­ré­ho v režii Evy Holu­bo­vé uve­de diva­dlo Stu­dio DVA

Pod­cast si může­te poslech­nout níže nebo na Spo­ti­fy, Apple pod­casts, You­ra­dio Talk nebo na You­Tu­be kaná­lu divadla.