Letní scéna

Aktuality

POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ 6. 12. ZMĚNA TITULU

1. 12. 2022

Váže­ní diváci,
před­sta­ve­ní Posled­ní ze žha­vých milen­ců 6. 12. 2022 v 19:00 nebu­de z pro­voz­ních důvo­dů ode­hrá­no. Náhrad­ní titul je V Paří­ži bych tě neče­ka­la, tatín­ku. Vstu­pen­ky zůstá­va­jí v platnosti.

Pokud Vám náhrad­ní titul nevy­ho­vu­je, je mož­né vstu­pen­ky vymě­nit za jiné před­sta­ve­ní, nej­poz­dě­ji do 5. 12. 2022 v mís­tě zakoupení.

Vstu­pen­ky byly zakou­pe­né v poklad­ně diva­dla. Na koho se obrátit?

Veš­ke­ré vstu­pen­ky zakou­pe­né v poklad­ně je nut­né řešit osob­ně v poklad­ně. Neza­po­meň­te mít s sebou původ­ní vstu­pen­ky. Bez původ­ních vstu­pe­nek není refun­da­ce možná.

Vstu­pen­ky byly zakou­pe­né onli­ne přes pro­dej­ní sys­tém GoOut. Na koho se obrátit?

Všech­ny dota­zy a poža­dav­ky sou­vi­se­jí­cí s onli­ne vstu­pen­ka­mi smě­řuj­te pří­mo na pro­dej­ní sys­tém GoOut na emai­lo­vé adre­se [email protected] (včet­ně onli­ne plat­by přes služ­bu Bene­fit Plus).

Vstu­pen­ky byly hra­ze­né fak­tu­rou nebo přes služ­bu Bene­fit Plus. Jak postupovat?

Při plat­bě vstu­pe­nek fak­tu­rou kon­tak­tuj­te obchod­ní oddě­le­ní diva­dla ([email protected]).
Při objed­náv­ce nebo plat­bě kar­tou Bene­fit Plus na poklad­ně diva­dla kon­tak­tuj­te obchod­ní oddě­le­ní diva­dla ([email protected]).

Omlou­vá­me se za kom­pli­ka­ce. Diva­dlo Bol­ka Polívky