Aktuality

PŘEDPRODEJ NA LEDEN

27. 10. 2022

Milé divač­ky, milí diváci,
zvol­na se blí­ží konec roku a s ním čas novo­roč­ních před­se­vze­tí. I my už máme jed­no v ruká­vu: Nadá­le pro vás se stej­nou rados­tí při­pra­vo­vat pes­t­rý pro­gram plný zají­ma­vých titu­lů. Led­no­vý pro­gram už je hoto­vý, věří­me, že si z něj vybe­re­te a nabí­zí­me ale­spoň něko­lik tipů.

Není mno­ho lep­ších způ­sobů, jak si zpří­jem­nit začá­tek nové­ho roku, než se 8. led­na vydat do Diva­dla Bol­ka Polív­ky na mimo­řád­ný novo­roč­ní kon­cert Szi­di Tobi­as & Band s názvem Byl Věřil a byl i Nevě­řil. Na hote­lu v Olo­mou­ci, Nech sa deje, Dala som milé­mu, Dyje, Okná doko­rán, Já vím, Zim­ní noci, Vrá­na, Měs­tu i svě­tu, Andě­lé… Cha­risma­tic­ká zpě­vač­ka se pro­střed­nic­tvím oso­bi­té inter­pre­ta­ce oblí­be­ných pís­ní dotkne emo­cí, na kte­ré jsme ve všed­ních dnech zapomněli.

Vel­kou udá­los­tí bude také brněn­ská pre­mi­é­ra „kome­die za všech­ny pra­chy“ Mili­on, kte­rá je na pro­gra­mu 13. led­na. Chyt­rá, neotře­lá a pře­kva­pu­jí­cí kome­die pro dvě herec­ké osob­nos­ti, přá­te­le, kte­ří spo­lu ode­hrá­li něko­lik sezon v Dej­vic­kém diva­dle – Hyn­ka Čer­má­ka a Vla­di­mí­ra Polív­ku. Oč v ní jde? O nic men­ší­ho než o mili­on euro!

Pre­mi­é­ro­vá vlna pokra­ču­je 21. led­na, kdy naše oblí­be­ná stá­li­ce Pavol Seriš před­sta­ví svou novou autor­skou insce­na­ci DADA Revue.
Legen­dár­ní Dej­vic­ké diva­dlo u nás 24. a 25. led­na ode­hra­je insce­na­ci Vraž­da krá­le Gon­za­ga. V hlav­ních rolích exce­lu­jí Simo­na Bab­čá­ko­vá, Klá­ra Melíš­ko­vá, Zdeň­ka Žád­ní­ko­vá, Tomáš Jeřá­bek, Mar­tin Myšič­ka a Ivan Trojan.

Dal­ší víta­ní hos­té, ten­to­krát z praž­ské­ho Diva­dla Kalich, při­ve­zou do Brna 27. led­na úspěš­nou fran­couz­skou kome­dii S prav­dou ven. Ve skvě­lé kon­ver­zač­ní pře­střel­ce Pet­ra Rych­lé­ho a Lubo­še Vese­lé­ho, kte­rá srší vti­pem i pod­ně­ty k pře­mýš­le­ní o pra­pů­vo­dech našich nejis­tot a selhá­ní, vás poba­ví tref­ně vysti­že­né nešva­ry a zlo­zvy­ky všech lidí s vel­kou zod­po­věd­nos­tí vůči sobě i ostatním.

Těší­me se na vás! Diva­dlo Bol­ka Polívky