Aktuality

PŘEDPRODEJ NA LÉTO V MIKULOVĚ A SLAVKOVĚ ZAHÁJEN!

9. 12. 2020

Milí divá­ci,
prá­vě dnes v 10:00 pro vás zaha­ju­je­me před­pro­dej tře­tí­ho roč­ní­ku Let­ních scén v amfi­te­át­ru Miku­lov a na Zám­ku ve Slav­ko­vě u Brna! Kom­plet­ní pro­gram nalez­ne­te zde.
Vstu­pen­ky může­te zakou­pit v poklad­ně diva­dla nebo onli­ne na těch­to webo­vých strán­kách.
Diva­del­ní poklad­na je ote­vře­na kaž­dý všed­ní den v časech 10:00–12:00, 12:30–17:00.

Před­pro­dej na před­sta­ve­ní kona­ná na Let­ní scé­ně v Brně na Kra­ví hoře zahá­jí­me v nej­bliž­ší době.

Pře­je­me vám krás­né Váno­ce a bude­me se těšit na spo­leč­né zážit­ky v roce 2021.
Vaše Diva­dlo Bol­ka Polívky