Letní scéna

Aktuality

PŘEDPRODEJ NA LISTOPAD

31. 8. 2022

Milé divač­ky, milí diváci,
prázd­ni­ny a let­ní dovo­le­né kon­čí, ale není proč smut­nit, nao­pak máme pro vás radost­nou zprá­vu. Prá­vě zaha­ju­je­me lis­to­pa­do­vý před­pro­dej.
Na dobar­ve­ní pod­zi­mu jsme pro Vás při­pra­vi­li něko­lik nových před­sta­ve­ní plných zába­vy, mj. kome­dii ÚvěrMar­ti­nem Zouna­rem a Fili­pem Blaž­kem, pře­kva­pi­vě vtip­nou insce­na­ci Maší­ni, kte­rá nenu­tí k názo­ru, ale doslo­va si hra­je s tím, co his­to­rie nabí­zí jako fak­ta s Mila­nem Šteindle­rem a Janem Slo­vá­kem nebo klaun­ské Pře­chá­ze­ní od Squa­d­ra Sua. A nabíd­ka je mno­hem pes­t­řej­ší.

Těší­me se na vás! Diva­dlo Bol­ka Polívky