Letní scéna

Aktuality

Před­pro­dej na listopad

20. 8. 2019

Jak už je v našem diva­dle zvy­kem, před­pro­dej vstu­pe­nek zaha­ju­je­me tře­tí stře­du v měsí­ci. Ten­to­krát při­pa­dá ten­to den na stře­du 21. 8. 2019 v 10.00.
V rám­ci před­pro­de­je jsou upřed­nost­ně­ni zájem­ci o vstu­pen­ky čeka­jí­cí ve fron­tě před poklad­nou. Sou­běž­ně se spuš­tě­ním před­pro­de­je v poklad­ně začí­ná i onli­ne pro­dej. Tele­fo­nic­ké žádosti o rezer­va­ce budou vyři­zo­vá­ny dle dostup­nos­ti pokladních.
Pod­mín­ky rezer­va­cí a před­pro­de­je nalez­ne­te zde.
PROGRAM NA LISTOPAD SI MŮŽETE PROHLÉDNOUT ZDE!