Letní scéna

Aktuality

Před­pro­dej na prosinec

18. 9. 2019

Milí divá­ci,
je to téměř neu­vě­ři­tel­né, ale do pro­de­je uvol­ňu­je­me pro­sin­co­vé titu­ly. A věř­te, že je oprav­du na co se těšit! Uve­de­me hned něko­lik novi­nek a také již tra­dič­ní kon­cer­ty Szi­di Tobi­as a Cim­bal Clas­sicu. Do pro­sin­ce je však ješ­tě dale­ko, tak si čas může­te zkrá­tit napří­klad před­sta­ve­ním Hor­ská drá­ha, kte­ré na našem pro­gra­mu nalez­ne­te vždy dva­krát do měsí­ce nebo talk show Rudy­ho Lin­ky, kte­rá se koná v rám­ci výro­čí 30. let od Same­to­vé revo­lu­ce. A také si samo­zřej­mě nenech­te ujít pre­mi­é­ru nové insce­na­ce Rebel­ky v hlav­ních rolích s Chan­tal Poulla­in a Ště­pán­kou Křes­ťa­no­vou. Těší­me se na Vás!
Vaše Diva­dlo Bol­ka Polívky