Letní scéna

Aktuality

PŘEDPRODEJ NA ZÁŘÍ ZAHÁJEN!

29. 6. 2022

Milé divač­ky, milí diváci,

jest­li je Vám tep­lo, padá­te hor­kem, umí­rá­te ved­rem, nezou­fej­te! Už jen dva měsí­ce a vrá­tí­me se do stí­nu naše­ho divadla.

Prá­vě spouš­tí­me před­pro­dej na září, jehož pro­gram odstar­tu­je – jak jinak – prin­ci­pál Bolek Polív­ka s před­sta­ve­ním Šašek a syn (1. 9.) o pře­vý­cho­vě šlech­ti­ce v šaš­ka a s loň­skou novin­kou, absurd­ní kome­dií Kdo sestře­lil andě­la (Voli slzy nepi­jí) (5. a 9. 9.). Náš reper­toár nově obo­ha­tí také Filip Bla­žekMirosla­vem Vla­dy­kou, jeden z nich je totiž Chlap na zabi­tí (8. 9.), a Petr Rych­lýLubo­šem Vese­lým, kte­ří budou muset S prav­dou ven (14. 9.) v břit­ké kon­ver­zač­ní pře­střel­ce o pre­zi­den­to­vi, kte­ré­ho záhad­ně svě­dí nos. Těšit se může­te i na ově­ře­né kla­si­ky – na Vero­ni­ku Žil­ko­vou v hoř­ké kome­dii S lás­kou Mary (10. 9.), na Pet­ra Nárož­né­ho s před­sta­ve­ním plným brit­ské­ho humo­ru Co takhle ke zpo­vě­di… (12. 9.), na Boba Klep­la v čer­né kome­dii Kutloch aneb I muži mají své dny (16. 9.) nebo na Simo­nu Sta­šo­vou a její dojem­nou tragi­ko­me­dii Dro­beč­ky z per­ní­ku (18. 9.).

Pokud Vám sou­čas­né tep­lo­ty neva­dí, vydej­te se za námi už v čer­ven­ci, tře­ba na naši Let­ní scé­nu do Miku­lo­va. S autor­skou kome­dií DNA (5. 7.) při­je­dou Bolek a Anna Polív­ko­vi. Násle­du­jí dvě bri­lant­ní kome­die o mož­ná sku­teč­né mož­ná smyš­le­né nevě­ře – Pří­buz­né si nevy­bí­rá­me (6. 7.) se Sva­to­plu­kem Sko­pa­lem a Brouk v hla­vě (8. 7.) s Fili­pem Blaž­kem a Jit­kou Schne­i­de­ro­vou. Navzdo­ry poča­sí nás ješ­tě více roz­pá­lí Karel RodenSexu pro pokro­či­lé (7. 7.). Ale když bude nej­hůř, chlá­dek vin­ných sklíp­ků bude na dosah.

Těší­me se na Vás,
Vaše Diva­dlo Bol­ka Polívky