Letní scéna

Aktuality

PŘEDRODEJ NA ZÁŘÍ ZAHÁJEN

17. 6. 2023

Milé divač­ky, milí diváci,
jak již dob­ře víte, osmý roč­ník Let­ní scé­ny Diva­dla Bol­ka Polív­ky pobě­ží napl­no od 16. červ­na do 31. čer­ven­ce, a to již potře­tí v úchvat­ném pro­sto­ru amfi­te­át­ru na Kra­ví hoře v Brně.

A ve svých kalen­dá­řích už si může­te ozna­čit také začá­tek nové sezo­ny – na naší domov­ské scé­ně na Jakub­ském náměs­tí opět začne­me hrát 1. září.  Jako vždy při­dá­vá­me pár tipů z programu:

Začí­ná­me novin­kou Kati. Oce­ňo­va­ná hra Mar­ti­na McDo­nagha se ode­hrá­vá v roce 1965, kdy byl ve Vel­ké Bri­tá­nii zru­šen trest smr­ti a kati při­šli o prá­ci. Pod­le slov reži­sé­ra Ondře­je Soko­la jsou Kati sko­ro až thrille­rem, kte­rý je ovšem záro­veň, mož­ná para­dox­ně, vel­mi vtip­ný. Hra­jí: Petr Hal­ber­sta­dt, Jaro­mír Dula­va, Jakub Ulič­ník, Radim Fia­la, Bolek Polív­ka a dal­ší. Čer­nou kome­dii Kati uvá­dí­me 1., 2. a 3. září.

Popr­vé na jeviš­ti Diva­dla Bol­ka Polív­ky 8. září vystou­pí kape­la Condu­ran­go, kte­rou počát­kem 80. let na DAMU zalo­ži­li Bára Hrzá­no­vá a Pavel Anděl. V sou­čas­né době hra­je ve slo­že­ní Bára Hrzá­no­vá (zpěv, per­ku­se, trub­ka), Ivo Novák (kyta­ra, zpěv), Míla Šiko­la (vio­lon­cello), Ton­da Holub (basky­ta­ra, hous­le, uku­le­le), Maty­áš Mej­zr (bicí, per­ku­se), Nicho­las Roy Artho­fer (trum­pe­ta, zpěv). Hud­ba Condu­ran­ga je žánro­vě neza­řa­di­tel­ná, mísí se v ní šan­son s latin­ský­mi a „budě­jo­vic­ký­mi a pro­sec­ký­mi“ rytmy.

Diva­dlo Na Jezer­ce 19. září popr­vé v Diva­dle Bol­ka Polív­ky uve­de kome­dii After life s Mila­nem Šteindle­rem v hlav­ní roli. Tony má po smr­ti své ženy, kte­rá zemře­la na rako­vi­nu, jas­no: život bez ní nemá žád­ný smy­sl a bylo by lep­ší ho ukon­čit. „Hlav­ně se neli­tuj!“ vzka­zu­je mu Lisa pro­střed­nic­tvím videa, kte­ré před svou smr­tí nahrá­la. Vědě­la totiž, že se Tony bude s nena­dá­lou osa­mě­los­tí těž­ko vyrov­ná­vat. Ve videu mu vysvět­lu­je, jak v domě zapnout alarm, nabá­dá ho, aby udr­žo­val pořá­dek, a pro­sí ho, aby neza­po­mí­nal krmit jejich psa. Kdo z nás zažil ztrá­tu blíz­ké­ho člo­vě­ka, ví, jak těž­ko se hle­dá způ­sob, jak se s ní vyrov­nat. Vrá­tí se cynic­ký novi­nář zpět do života?

A do tře­ti­ce, 24. září, dal­ší brněn­ská pre­mi­é­ra – ten­to­krát z Diva­dla Pala­ce. Kena Ludwi­ga, nej­slav­něj­ší­ho žijí­cí­ho ame­ric­ké­ho auto­ra kome­dií, k napsá­ní insce­na­ce Dámy vpřed! vzdá­le­ně inspi­ro­val film Někdo to rád hor­ké. Leo a Jack, dva mla­dí kočov­ní her­ci v podá­ní Patri­ka Děr­ge­la a Davi­da Grán­ské­ho, se v mate­ri­ál­ní nou­zi roz­hod­nou uchá­zet o dědic­tví po zemře­lé sta­ré dámě jako její dlou­ho nezvěst­ní synov­ci. Uká­že se však, že sta­rá dáma je naži­vu a nehle­dá synov­ce, ale nete­ře. Jak si s tou­to nebla­hou situ­a­cí Jack a Leo poradí?

V záři­jo­vém pro­gra­mu nechy­bí oblí­be­né insce­na­ce z reper­toá­ru Diva­dla Bol­ka Polív­ky: Rebel­ky, S lás­kou Mary, Pro­slov, DADA Revue a další.
Kom­plet­ní pro­gram nalez­ne­te na webu divadla.

Těší­me se na Vás! Diva­dlo Bol­ka Polívky