Letní scéna

Aktuality

PŘEDSTAVENÍ KOMEDIE O KOMIKOVI 7. 7. ZRUŠENO VSTUPENKY JE MOŽNÉ VRÁTIT DO 31. 7.

4. 7. 2023

Váže­ní divá­ci, z pro­voz­ních důvo­dů se před­sta­ve­ní Kome­die o komi­ko­vi (7. 7. 2023) nebu­de konat. Vstup­né zakou­pe­né přes sys­tém GoOut Vám bude vrá­ce­no auto­ma­tic­ky na účet. Vstup­né zakou­pe­né na poklad­ně diva­dla si vyzved­ně­te v poklad­ních hodi­nách nej­poz­dě­ji do 31. 7. 2023. Vez­mě­te s sebou zakou­pe­né vstu­pen­ky. Před­sta­ve­ní zno­vu uve­de­me v úno­ru 2024. Omlou­vá­me se za kom­pli­ka­ce a děku­je­me za pocho­pe­ní. Diva­dlo Bol­ka Polívky