Letní scéna

Aktuality

PREMIÉRA: Chan­tal Poulla­in a Ště­pán­ka Křes­ťa­no­vá jako Rebelky

12. 11. 2019

Upro­střed noci se na kra­ji sil­ni­ce setká­va­jí dvě své­ráz­né sto­pař­ky. Ele­gant­ní star­ší dáma Clau­de (Chan­tal Poulla­in) utí­ká z domo­va důchod­ců, mlad­ší a na prv­ní pohled prak­tič­těj­ší Mar­got (Ště­pán­ka Křes­ťa­no­vá) z osla­vy osm­nác­tin své dce­ry. Nesou­ro­dá dvo­ji­ce žen sice nej­pr­ve sou­pe­ří o to, kte­rá z nich zís­ká odvoz rych­le­ji, ale postup­ně zjis­tí, že je spo­ju­je mno­hem víc, než sil­ná tou­ha po svobodě.

Nedo­myš­le­ný útěk pak začne navzdo­ry prvot­ní vzá­jem­né anti­pa­tii mezi obě­ma pout­ni­ce­mi nabí­rat neče­ka­né obrát­ky. Pre­mi­é­ra fran­couz­ské tragi­ko­me­die Rebel­ky v režii Anto­ní­na Pro­cház­ky se ode­hra­je v diva­dle 15. lis­to­pa­du od 19 hodin. Praž­ská pre­mi­é­ra se koná 21. lis­to­pa­du od 19.30 hodin na Malé scé­ně diva­dla Stu­dio DVA.

„Nej­sil­něj­ším posel­stvím té hry je asi to, že spo­lu mohou vychá­zet lidé růz­ných spo­le­čen­ských vrs­tev a odliš­ných povah. Dokon­ce mezi nimi může vznik­nout oprav­do­vé přá­tel­ství. Dnes je nám čas­to před­klá­dá­no, že to mož­né není,“ říká před­sta­vi­tel­ka Mar­got, hereč­ka Ště­pán­ka Křes­ťa­no­vá. A Chan­tal Poulla­in ztvár­ňu­jí­cí Clau­de dodá­vá: „Je to krás­ný pří­běh dvou žen na útě­ku, kte­ré jdou kou­sek ces­ty spolu.“

Auto­ry tragi­ko­me­die Rebel­ky jsou dva fran­couz­ští her­ci, dra­ma­ti­ci a reži­sé­ři Pierre Pal­ma­de a Chris­to­phe Duthu­ron, kte­ří si spo­lu­prá­ci vyzkou­še­li už při psa­ní hry Pierre a syn pro legen­du fran­couz­ské­ho humo­ru Pier­ra Richarda.

Rebel­ky

Ano­ta­ce: Ve fran­couz­ské tragi­ko­me­dii se náhod­ně pot­ka­jí dvě zra­lé ženy, kte­ré se roz­hod­ly vze­přít se nalin­ko­va­ným živo­tům a vzít osud zpět do vlast­ních rukou. Dost bylo pří­ko­ří a mani­pu­lo­vá­ní! Je na čase, aby o nich pře­sta­li roz­ho­do­vat jiní. I když jsou Clau­de a Mar­got zpo­čát­ku jako oheň a voda, pro­ži­jí spo­lu něko­lik dní, na kte­ré do smr­ti neza­po­me­nou. Mož­ná, že ani rebel­ky Chan­tal Poulla­in a Ště­pán­ka Křes­ťa­no­vá neza­po­me­nou do smr­ti na zkou­še­ní s reži­sé­rem Anto­ní­nem Procházkou.

Auto­ři: Pierre Pal­ma­de, Chris­to­phe Duthuron

Režie: Anto­nín Procházka

Hra­jí: Chan­tal Poulla­in, Ště­pán­ka Křesťanová

Scé­no­gra­fie: Petr Hloušek

Kos­týmy: Len­ka Polášková

Pře­klad: Ale­xan­der Jerie

Dél­ka: 100 minut + přestávka

Brněn­ská pre­mi­é­ra: 15. 11. 2019

Reprí­zy Brno: 16., 17., 18. a 19. 11., 10. a 20. 12. 2019

Praž­ská pre­mi­é­ra: 21. 11. 2019

Reprí­zy Pra­ha: 9. a 22. 1., 21. 2. 2020