Letní scéna

Aktuality

PREMIÉRA REBELKY

20. 11. 2019

Pátek 15. lis­to­pa­du se v našem diva­dle nesl v duchu pre­mi­é­ry nové­ho před­sta­ve­ní Rebel­ky. Už reak­ce divá­ků z veřej­né gene­rál­ky nasvěd­čo­va­ly, že půjde o zda­ři­lý kus. Pre­mi­é­ro­vé pub­li­kum před­zvěs­ti potvr­di­lo a hereč­ky Chan­tal Poulla­in a Ště­pán­ku Křes­ťa­no­vou oce­ni­lo dlou­ho­tr­va­jí­cím potles­kem ve stoje.
Pří­běh insce­na­ce nabí­zí pohled na dvě ženy, kte­ré se roz­hod­ly pro zásad­ní změ­nu ve svém ste­re­o­typ­ním živo­tě. Dost bylo pří­ko­ří a mani­pu­lo­vá­ní! Je na čase, aby o nich pře­sta­li roz­ho­do­vat jiní! I když jsou Clau­de a Mar­got zpo­čát­ku jako oheň a voda, pro­ži­jí spo­lu něko­lik dní, na kte­ré do smr­ti nezapomenou.
Přijď­te na někte­rou z repríz! V pro­de­ji jsou reprí­zy do úno­ra.