Letní scéna

Aktuality

PROHLÁŠENÍ DBP OHLEDNĚ HLEDÁNÍ NOVÝCH PROSTOR

30. 3. 2023

V důsled­ku nevy­ho­vu­jí­cí­ho sta­vu objek­tu na Jakub­ském nám. 5 v majet­ku měs­ta Brna, jehož je naše diva­dlo nájem­cem, a v sou­vis­los­ti se zajiš­tě­ním náhrad­ních pro­stor, jsme byli vede­ním měs­ta vyzvá­ni k nale­ze­ní mode­lu koexis­ten­ce v diva­dle Redu­ta s Národ­ním diva­dlem Brno.

Jed­ná­ní o mož­ných alter­na­ti­vách jsme zahá­ji­li již před rokem i s jiný­mi brněn­ský­mi sub­jek­ty, jeli­kož prá­vě v té době vze­šla potře­ba rekon­struk­ce pro­stor s nejas­ným časo­vým určením.

V říj­nu 2022 nám bylo měs­tem ozná­me­no, že rekon­struk­ce začne s ohle­dem na tech­nic­ké i finanč­ní obtíž­nos­ti v dru­hé polo­vi­ně roku 2024. Tato časo­vá rezer­va nám dala dosta­teč­ný pro­stor hle­dat dal­ší alter­na­ti­vy půso­be­ní DBP.

V polo­vi­ně úno­ra 2023, po dal­ších sta­tic­kých prů­zku­mech, nám maji­tel budo­vy ozná­mil nut­nost bez­od­klad­né­ho uza­vře­ní budo­vy. Toto uza­vře­ní, kte­ré nám způ­so­bi­lo vel­ké pro­voz­ní pro­blémy, trva­lo deset dnů. Během této doby byly pro­vá­dě­ny dal­ší prů­zkumy a opat­ře­ní pro zajiš­tě­ní bez­peč­né­ho pro­vo­zu budo­vy do kon­ce červ­na 2023.

Coby řeše­ní nasta­lé situ­a­ce nás měs­to vyzva­lo k jed­ná­ní s vede­ním NdB. Vede­ní NdB děku­je­me, že si na nás našlo prompt­ně čas a situ­a­ci s námi zača­lo řešit, neboť si zře­tel­ně uvě­do­mu­je­me, že je samo ve vel­mi slo­ži­té situaci.

Z vče­rej­ší­ho jed­ná­ní je zřej­mé, že model koexis­ten­ce v jed­nom pro­sto­ru padá s počtem nut­ných hra­cích dnů obou insti­tu­cí, pokud ze stra­ny NdB nedo­jde ke kom­pro­mi­su. DBP potře­bu­je pro reprí­zo­vá­ní vlast­ní tvor­by a uvá­dě­ní nových vlast­ních insce­na­cí mini­mál­ně polo­vi­nu měsí­ce. Dle NdB není tako­vý roz­sah hra­cích dnů v budo­vě Redu­ty mož­né poskyt­nout. Sou­čas­né­mu posto­ji NdB rozu­mí­me, nicmé­ně se domní­vá­me, že i v této oblas­ti je mož­né hle­dat kompromis.

DBP si uvě­do­mu­je, nako­lik je mož­nost pro­nájmu pro­stor v diva­dle Redu­ta cit­li­vě vní­má­na laic­kou i odbor­nou veřej­nos­tí. Pro­to pova­žu­je­me způ­sob, jakým vede­ní NdB celý pro­blém komu­ni­ku­je veřej­nos­ti, za nešťast­ný. Diva­dlo Bol­ka Polív­ky pou­ze v sou­čin­nos­ti s měs­tem jako pro­na­jí­ma­te­lem stá­va­jí­cí budo­vy usi­lu­je o nale­ze­ní vhod­ných pro­stor k zacho­vá­ní své­ho pro­vo­zu. Sou­čas­ně odmí­tá, že by si jakým­ko­li způ­so­bem hod­la­lo nele­gi­tim­ně „při­vlast­nit“ pro­sto­ry uží­va­né NdB.

prin­ci­pál diva­dla Bolek Polív­ka a ředi­tel­ka diva­dla Kate­ři­na Komárková