Aktuality

REBELKY 15. 9. PŘELOŽENY NA 2. 11.

15. 9. 2023

Váže­ní diváci,

dneš­ní před­sta­ve­ní Rebel­ky (15. 9. 2023 v 19:00) je z důvo­du one­moc­ně­ní v herec­kém sou­bo­ru pře­lo­že­no na náhrad­ní ter­mín 2. 11. 2023 v 19:00, Děl­nic­ký dům Židenice.
Vstu­pen­ky na ten­to ter­mín zůstá­va­jí v plat­nos­ti. Pokud Vám náhrad­ní ter­mín nevy­ho­vu­je, je mož­né vstu­pen­ky vymě­nit za jiné před­sta­ve­ní nej­poz­dě­ji do 6. 10. 2023 v mís­tě zakoupení.

Omlou­vá­me se za kom­pli­ka­ce a pře­je­me Vám krás­né dny

Diva­dlo Bol­ka Polívky