Aktuality

THE NAKED TRUTH 27. 12., REBELKY 28. 12., HORSKÁ DRÁHA 29. 12. PŘELOŽENO

15. 12. 2021

Váže­ní diváci,
před­sta­ve­ní The Naked Tru­th 27. 12. 2021Rebel­ky 28. 12. 2021 a Hor­ská drá­ha 29. 12. 2021 nebu­dou z pro­voz­ních důvo­dů ode­hrá­ny. Náhrad­ní ter­mín jsou:
The Naked Tru­th: 10. 3. 2022
Rebel­ky: 30. 3. 2022
Hor­ská drá­ha: 31. 3. 2022
Vstu­pen­ky zůstá­va­jí v plat­nos­ti na náhrad­ní termín.

Pokud Vám náhrad­ní ter­mín nevy­ho­vu­jí, je mož­né vstu­pen­ky vymě­nit za jiné před­sta­ve­ní nebo vrá­tit v mís­tě zakou­pe­ní, nej­poz­dě­ji do 31. 12. 2021.

Vstu­pen­ky byly zakou­pe­né v poklad­ně diva­dla. Na koho se obrátit?

Veš­ke­ré vstu­pen­ky zakou­pe­né v poklad­ně je nut­né řešit osob­ně v poklad­ně. Neza­po­meň­te mít s sebou původ­ní vstu­pen­ky. Bez původ­ních vstu­pe­nek není refun­da­ce možná.

Vstu­pen­ky byly zakou­pe­né onli­ne přes pro­dej­ní sys­tém GoOut. Na koho se obrátit?

Všech­ny dota­zy a poža­dav­ky sou­vi­se­jí­cí s onli­ne vstu­pen­ka­mi smě­řuj­te pří­mo na pro­dej­ní sys­tém GoOut na emai­lo­vé adre­se [email protected] (včet­ně onli­ne plat­by přes služ­bu Bene­fit Plus).

Vstu­pen­ky byly hra­ze­né fak­tu­rou nebo přes služ­bu Bene­fit Plus. Jak postupovat?

Při plat­bě vstu­pe­nek fak­tu­rou kon­tak­tuj­te obchod­ní oddě­le­ní diva­dla (Jakub Adá­mek, [email protected]).
Při objed­náv­ce nebo plat­bě kar­tou Bene­fit Plus na poklad­ně diva­dla kon­tak­tuj­te obchod­ní oddě­le­ní diva­dla (Jakub Adá­mek, [email protected]).

Omlou­vá­me se za kom­pli­ka­ce. Diva­dlo Bol­ka Polívky