Letní scéna

Aktuality

ROUEN 44 13. 9. ZRUŠEN

12. 9. 2022

Váže­ní diváci,
omlou­vá­me se za kom­pli­ka­ce, ale před­sta­ve­ní Rou­en 44 dne 13. 9. 2022 bude z důvo­du nemo­ci zru­še­no. Vstu­pen­ky je mož­né vrá­tit v mís­tě zakou­pe­ní nej­poz­dě­ji do 30. 9. 2022. Pení­ze za vstu­pen­ky hra­ze­né onli­ne vám byly vrá­ce­ny zpět na účet. Nej­bliž­ší ter­mín před­sta­ve­ní Rou­en 44 je 31. 10. 2022. Vstu­pen­ky je mož­né kou­pit na poklad­ně diva­dla nebo přes GoOut.cz.

Vstu­pen­ky byly zakou­pe­né v poklad­ně diva­dla. Na koho se obrátit?

Veš­ke­ré vstu­pen­ky zakou­pe­né v poklad­ně je nut­né řešit osob­ně v poklad­ně. Neza­po­meň­te mít s sebou původ­ní vstupenky.

Vstu­pen­ky byly zakou­pe­né onli­ne přes pro­dej­ní sys­tém GoOut. Na koho se obrátit?

Všech­ny dota­zy a poža­dav­ky sou­vi­se­jí­cí s onli­ne vstu­pen­ka­mi smě­řuj­te pří­mo na pro­dej­ní sys­tém GoOut na emai­lo­vé adre­se [email protected] (včet­ně onli­ne plat­by přes služ­bu Bene­fit Plus).

Vstu­pen­ky byly hra­ze­né fak­tu­rou nebo přes služ­bu Bene­fit Plus. Jak postupovat?

Při plat­bě vstu­pe­nek fak­tu­rou kon­tak­tuj­te obchod­ní oddě­le­ní diva­dla [email protected]. Při objed­náv­ce nebo plat­bě kar­tou Bene­fit Plus na poklad­ně diva­dla kon­tak­tuj­te obchod­ní oddě­le­ní diva­dla ([email protected]).

Omlou­vá­me se za komplikace.
Diva­dlo Bol­ka Polívky